Försäkringskassans svarta 2008, föremål för en lång rad artiklar i CS, slutade med att myndighetens ledning byttes ut och satsningen på affärssystemet SAP skrotades. Sedan dess har mycket förbättrats, men mycket arbete återstår också, konstaterar Statskontoret i sin slutrapport om Försäkringskassans förändringsarbete.

Ledningsbytet har visat sig vara helt rätt. Den nya ledningen under generaldirektören Adriana Lender har skapat en ny ledningskultur med bättre intern dialog, styrning och kontroll. Sammantaget ser Statskontoret ”en god grund” för att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten.

Men mycket arbete återstår. Efter att kostnaderna skjutit i höjden har en rad viktiga utvecklingsprojekt på it-området stoppats under 2009. Bra för att ge andrum, men inte utan risk, enligt Statskontoret som ser en fara för att Försäkringskassan lägger för mycket fokus på förvaltning och för lite på utveckling.

Problemen som de stora it-satsningarna skulle lösa finns i mångt och mycket kvar. Handläggarna arbetar fortfarande i flera olika system – som inte talar med varandra. De nya självbetjäningstjänsterna på webben, som skulle ge avlastning för personalen, är lagda på is, liksom systemet för en sammanhållen kundbild.

Både handläggare och chefer är kritiska till hur it-stödet är utformat och en förenkling av handläggarnas system är nödvändigt för såväl effektiviteten i handläggningen som för kontrollaspekter och kraven på rättssäkerhet.

”Det är av stor vikt att Försäkringskassan fullföljer planerna på att skapa en samlad kundbild för handläggarna och en utökad självbetjäning för de försäkrade”, skriver Statskontoret i rapporten.

Statskontoret har specialgranskat införandet av det nya tandvårdsstödet, som var Försäkringskassans första stora SAP-projekt. Framför allt de stora kostnadsökningarna sticker ut. Ursprungligen uppskattades kostnaderna till 67 miljoner kronor, men i juni i år var summan uppe i 366 miljoner kronor, mer än fem gånger så mycket. Projektet ska slutföras med en webbaserad prisportal för tandvårdstjänster i oktober, så slutnotan kommer att växa ytterligare.

Tandvårdsprojektet har dragits med flera problem, men Försäkringskassan ska ha rett ut de flesta. Dock är driftsstörningarna många och tandläkarnas administrativa börda har ökat – tvärt emot reformens syfte.

Fakta

Så sammanfattar Statskontoret Försäkringskassans förändringsarbete:

  • Förbättringar inom ett antal områden, främst styrning och kontroll.
  • Den nya organisationen är en god grund för en mer effektiv verksamhet.
  • Hög förändringstakt med höga risker har bytts mot lägre förändringstakt med låga risker.
  • Långa handläggningstider är ett fortsatt bekymmer.
  • Målen för förändringsarbetet är ännu inte fullt ut realiserade.
  • Samverkan mellan olika delar i organisationen behöver öka.
  • Vissa väsentliga it-system saknas fortfarande.
  • En mer strategisk styrning behövs.
  • Arbetet med tandvårdsreformen har varit bristfälligt, men har förbättrats.
  • Fortsatt utveckling krävs för att nå målen.