Regeringen beslutade i dag att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att förebygga och hantera it-incidenter.

Det ökade it-beroendet skapar en sårbarhet för samhällsviktig verksamheter vid it-incidenter, konstaterar regeringen, som ser ett behov av att samla de resurser som finns för att skapa bättre förutsättningar för att både förebygga it-incidenter och hantera dem när de inträffar.

– Erfarenheter från bland annat attackerna mot Estland under våren 2007 visar att it-baserade störningar och angrepp inte sällan sprider sig över organisationsgränser med hög hastighet. Att ha en beredskap för detta, inte minst att veta vem som ska göra vad, är därför av största vikt, säger försvarsminister Sten Tolgfors, M, i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2010. Förslaget ska omfatta ledning och samordning, informationsdelning, gemensam lägesbild samt responsförmåga.