Domen är den första i sitt slag i Sverige. Grunden för den fällande domen är en skrivning i paragrafen om egenmäktigt förfarande om att det är straffbart att rubba någons besittning utan att tillgripa något, det vill säga utan att något stjäls.

Straffet kan bli upp till två års fängelse men i det här fallet stannade det på 40 dagsböter. Den dömde var vid brottstillället bara 16 år och det hela rörde en enda dator i en hobbyverksamhet.

– I det här fallet var det just besittningsrubbningen som var det intressanta. Datorns ägare har inte kunnat använda sin dator som han tänkt sig under en dryg timme och det tog också tid att återställa den, säger kammaråklagare Håkan Roswall.

Han konstaterar att lagen om dataintrång inte gick att använda eftersom det här gällde en form av överbelastningsattack, Syn-attack, där den som attackerar inte kommer åt något på den attackerades dator.

– Vi har trott att den här lagen gick att använda mot den här typen av attacker och nu vet vi det, säger han.

Trots att en tingsrättsdom i sig inte är vägledande på samma sätt som en dom från hovrätt eller framför allt Högsta domstolen tror Håkan Roswall att den får betydelse för andra mål.

– Andra åklagare kommer att peka på den här domen för att visa att lagen tillämpats på det här viset tidigare.

Hoppas på ny lag
Men även om det alltså går att fälla personer med hjälp av den nuvarande lagstiftningen så skulle Håkan Roswall gärna se en separat databrottslagstiftning.

– Sverige har anslutit sig till Europarådets konvention om "cyber crime" och jag skulle gärna se en lagstiftning som ligger nära den. Det skulle göra det lättare för samhällsmedborgarna att förstå vad som är brottsligt eller inte.

Även i åtalet mot den man som spred viruset Ganda är ett av yrkandena just egenmäktigt förfarande, visar den här domen att det lagutrymmet skulle kunna vara tillämpligt även där?

– Ja, det gick ju ut via e-post, men jag tycker att samma lag borde stå sig även där, säger Håkan Roswall.

Om domen överklagas är inte klart ännu, CS har sökt den dömde ynglingens advokat utan att lyckas.

Fakta

Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något.
(Brottsbalken 8 kapitlet,
8 paragrafen)