Försvaret har i över två år arbetat med att införa ett nytt resurs- och ekonomiledningssystem, baserat på tyska affärssystemet SAP. För det fasta priset 600 miljoner kronor får Försvarsmakten ett standardiserat affärssystem som i det första steget stödjer ekonomi- och personalförsörjning. Så har det åtminstone låtit från officiellt håll.

Men när halva detta första steg nu är infört har kostnaderna redan skenat till 1,1 miljarder kronor. Och riskerna för fortsatta kostnadsökningar och förseningar är stora. Det säger Statskontoret i en rapport som lämnats till regeringen i dag.

Statskontoret säger sig samtidigt inte ha fått hela den ekonomiska bilden från Försvarsmakten och säger därför att de sammanlagda kostnaderna är "betydligt högre" än de redovisade 1,1 miljarderna.

I den dryga miljarden saknas bland annat separata avtal för systemförvaltning, kostnader hos respektive förband och kostnader för ny it-infrastruktur för säkerhet.

Det ter sig därmed högst osannolikt att hela projektet, som ska pågå till slutet av 2012, klarar sig inom den tidigare presenterade budgeten på 2,5 miljarder kronor.

Projektet, benämnt Prio, sysselsätter 400 personer, varav 300 konsulter. Huvudleverantör är IBM.

Projektets syfte är att Försvaret ska nå upp till regeringens och riksdagens krav på en fullgod redovisning av Försvarsmaktens resurser och resursutnyttjande.

I våras sjösattes den första etappen, ett ekonomi- och resehanteringssystem för logistikförbandet FM LOG samt ett nytt hr-system.

Resultatet blev omfattande störningar i förbandens verksamheter, något som inte rättats till ännu. Dessutom förefaller det enligt Statskontoret som att de systemstöd som hittills införts inte är ändamålsenliga i förhållande till verksamheten.

Ansvaret för den första etappen lämnades den 1 december över till en ny systemförvaltningsenhet, trots att enheten fortfarande är under uppbyggnad och saknar såväl resurser som en förvaltningsmodell.

Etapp två, införandet av ekonomisystemet i resten av förbandet, skulle ha sjösatts i början av december men är framflyttad till april 2010. Ytterligare fyra etapper ska sedan genomföras fram till utgången av 2012 då allt ska vara klart.

Statskontoret konstaterar att projektet fortfarande karakteriseras av betydande teknikorientering, eftersatt verksamhetsutveckling och alltför begränsad uppmärksamhet på effekter och nyttorealisering.

"Utvecklingsarbetet kännetecknas för närvarande av höga kostnader, förseningar och begränsad realisering av nyttor med åtföljande risk för resurskonflikter och finansieringsproblem", skriver Statskontoret och varnar för att it-projektet kan tränga undan andra verksamheter och behov i det svenska försvaret.

Steg tre och fyra i införandet förhandlas just nu mellan Försvarsmakten och IBM. Vid sidan av förhandlingarna pågår ett arbete med processutveckling och kravställning utifrån verksamhetens behov, men det arbetet har begränsade resurser och sker utan inblandning från IBM och utan SAP-kompetens.

Statskontoret vill att det nya avtalet läggs på is tills dess att en total översyn av projektet genomförts – annars kan hela projektet visa sig meningslöst.

"Statskontoret är naturligtvis medvetet om att avsteg från nuvarande planering och leveransavtal är förenat med olägenheter i form av kostnader, risk för tempoförluster och minskat engagemang i utvecklingsarbetet. Dessa olägenheter bör dock vägas mot risken för en situation där Prio, trots stora insatser och höga kostnader, inte fullt ut når sina mål och, ytterst, att det samlade initiativet med Prio i grunden kan ifrågasättas", skriver Statskontoret.

Fakta

  • De delar av it-systemet som hittills införts klarar inte förvarets säkerhetsklass "Hemlig/Restricted", eftersom det saknas erfoderliga säkerhetslösningar för det, enligt Statskontoret. Sådana sekretessklassade uppgifter får tills vidare hanteras via försvarets intranät.
  • När etapp tre och fyra genomförs ska dock hela systemet klara säkerhetsklassen. Det beräknas enligt försvaret kosta ytterligare "ett antal hundra miljoner kronor".