Karl Jonsson, Henrik Sandklef och Jonas Öbergs inlägg "Mjukvarupatenten ett påtalligt hot", CS 15/12 -04, är ett bevis på detta.

En intensiv debatt har gjort att medlemsstaterna diskuterat frågan för att kunna nå en bra lösning i ministerrådet. Det handlar om att tydliggöra reglerna.

Redan i dag går det att få patent på uppfinningar som innehåller mjukvara förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda.

Som Patenbesvärsrätten angivit i OM-domen krävs att en uppfinning ska ha teknisk karaktär för att enligt lag vara patenterbar.

För att tillräcklig teknisk karaktär ska föreligga ska uppfinningen lösa ett tekniskt problem, medföra en teknisk effekt eller förutsätta tekniska överväganden. Kravet på teknisk karaktär uppfylls först om metodens utformning och genomförande med hjälp av en konventionell dator kräver tekniska överväganden.

Patentbesvärsrättens avgöranden grundas i lag och såväl de nationella patentverken som det Europeiska patentverket, Epo, kan inte meddela patent utan stöd i lag.

Att då säga att de datorrelaterade patenten som beviljats inte har lagstöd, ja då har man missat något väsentligt.

Epos besvärskamrar tolkar och tillämpar den Europeiska patentkonventionen, EPC, på det sätt de är skyldiga att göra.

Patent har meddelats i de fall datorprogram utgjort en del i en teknisk uppfinning som i övrigt uppfyller de grundläggande kriterierna för patenterbarhet. Patent på ren mjukvara, programkod, har inte medgivits då det skulle strida mot EPC. Om rådets förslag antas kan sådana patent inte heller fortsättningsvis att beviljas.

Anledningen till förvirringen måste bero på att det inte skiljs på mjukvara i sin rena form och mjukvara som ingår som en del i en teknisk uppfinning.

Förslaget handlar inte om patent på mjukvara, utan om att patentera tekniska uppfinningar där mjukvara ingår som i del i den tekniska lösningen.

det handlar inte om att införa patent på något som inte går att patentera. Det är radikala skillnader mellan de amerikanska och europeiska kriterierna för patent.

I Europa finns krav på teknisk karaktär och att uppfinningen ska lösa ett tekniskt problem.

I USA räcker det att uppfinningen är ny och användbar. Det finns inget teknikkrav i USA, att jämföras med rådets direktivförslag där kravet på teknisk karaktär, tekniskt bidrag och teknisk effekt slås fast på mer än tio ställen.

Upphovsrätt och patent syftar till att skydda olika saker och upphovsrätten räcker inte till för tekniskt komplicerade uppfinningar innehållande mjukvara. Anledningarna är flera.

För det första: vissa uppfinningar är lätta att kopiera utan kännedom om uppfinningens programkod.

Att kopiera uppfinningsidén genom att ta fram egen källkod utgör inget intrång. För det andra: har man vetskap om koden är det enkelt att med en liten förändring av programkoden plagiera uppfinningsidén utan att göra upphovsrättsintrång.

För företag som satsar tid och pengar på ett komplext utvecklingsarbete är upphovsrätten inget att luta sig emot. Ett patent, som skyddar den tekniska idén skulle däremot ha hjälpt i ovan nämnda situationer.

Därför behövs möjligheten till patent på datorrelaterade uppfinningar.

Med tanke på att utvecklingen av mjukvara som baseras på öppen källkod har kunnat blomstra parallellt med rådande patentregler och förslaget inte avser att ändra dessa regler förstår inte undertecknad hur det kan påstås att förslaget skulle hota utvecklingen av öppen källkod.

Det finns en framtid för dessa lösningar även om rådande regler gäller.

Vi har inget emot utveckling av program med öppen källkod. Det är en affärsmetod bland andra.