– Visst kan Ajax vara en del av Web 2.0. Men man måste inte använda Ajax och det blir inte Web 2.0 automatiskt för att Ajax används, säger Robert Nyman, konsult på Know It i Stockholm.

Men vad är Web 2.0? Svaret beror på vem man frågar. Robert Nyman ser det som ett samlingsbegrepp för att beskriva nya tjänster som växer fram på webben just nu.

Han framhåller användarperspektivet, att det handlar om nya möjligheter att interagera med tjänster.

Tre perspektiv
Men Web 2.0 handlar inte bara om ett användarperspektiv. Många ser begreppet ur ett tekniskt perspektiv och återigen andra bryr sig mer om nya affärsmodeller. Det idealiska är förstås att de olika perspektiven sammanfaller.

– Det gäller att hitta det gyllene snittet, säger Robert Nyman.

Ett resonemang som förs av vissa är att Web 2.0 handlar om att webben blir det nya operativsystemet som tillämpningsprogram körs på. Att webben på sikt ersätter Windows, helt enkelt.

Blandning
– I dag kan inte webben erbjuda ett fullgott alternativ till installerbara feta klientprogram, men utvecklingen går åt det hållet.

Robert Nyman vill i stället framhålla lösningar som blandar ren webbteknik med feta klienter och nämner Google Earth som ett exempel på det. Men hur länge dröjer det innan tillämpningar som körs i webbläsare kan matcha feta klientprogram vad gäller funktionalitet?

– Det dröjer nog ganska länge, minst fem år.

Comeback för doldis
Vad gäller webbteknik framhåller Robert Nyman en lösning som kommit i skymundan på senare år. Svg, scalable vector graphics, är en xml-baserad lösning för att beskriva tvådimensionell grafik. Svg är vektorbaserat, vilket betyder att grafik beskrivs med formler och inte med de enskilda bildpunkter som den i slutändan består av. Det innebär att grafik blir skalbar, att det går att förändra dess storlek med bibehållen kvalitet.

– Det går att manipulera svg-grafik med Javascript. Det är konstigt att svg inte har slagit igenom mer än det har gjort.

En anledning till det relativt låga intresset för svg är att Microsoft har använt en egen variant som heter vml, vector markup language.

Nya lösningar
Men Robert Nyman tycker att Microsoft har en del spännande nya lösningar på gång. Ett exempel är xaml, extensible application markup language. Det är Microsofts xml-baserade språk för att beskriva användargränssnitt i den kommande Windowsplattformen Windows Presentation Foundation.

Tanken med att använda xaml är att separera affärslogik och användargränssnitt, både för feta klientprogram och webbtillämpningar.

Det ska innebära att programmerare och designers kan arbeta oberoende av varandra. En designer ska kunna ändra ett användargränssnitt, utan att programmeraren behöver ändra sin kod. I alla fall så länge samma benämningar för element i användargränssnittet behåller sina namn.

Xaml är bara ett exempel på utvecklingen av hur tillämpningar förändras.

– Det är kul att jobba med webben. Det händer något hela tiden, säger Robert Nyman.

Fakta

n Vml föreslogs 1998 som en standard till organisationen W3C av bland annat Microsoft och Macromedia.
n Sun Microsystems och andra företag föreslog den konkurrerande standarden pgml.
n De två förslagen blev ett: svg.
Läs mer om xaml på computersweden.se/c/350.