Genom ett ökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och mellan myndigheter och kommuner ska felaktiga utbetalningar kunna stävjas. Men hittills har arbetet gått rätt trögt. I en rapport från Ekonomistyrningsverket, ESV, pekades bristen på kommunal samordning ut som ett av de största problemen.

Men den bilden delas inte alls av kommunföreningen Sambruk. I ett öppet brev till bland annat kommunminister Mats Odell pekar Sambruk på att trots att föreningen skapat ett system för kommunsidan så har många av de stora myndigheterna inte erbjudit motsvarande tekniska lösningar på sin sida.

Bara Försäkringskassan och Centrala Studiestödsnämnden har sett till att kommunerna får direktåtkomst till ekonomiska uppgifter som är relaterade till sökandet av ekonomiskt bistånd medan övriga myndigheter som omfattas, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassorna och Pensionsmyndigheterna inte klarar det ännu. Och det trots att det gått 14 månader sedan förordnadet kom påpekar Sambruk i sitt brev.

Föreningen skriver: ”Det är, från vårt perspektiv, olyckligt att inte ens de myndigheter som är representerade i e-delegationen, verkar ta förordningen på ”allvar” genom att skyndsamt realisera de tekniska lösningar som krävs.”

Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman på Sambruk, tycker att myndigheterna snarare använder bristen på samverkan mellan kommuner som ett svepskäl för att de inte kommit till skott.

– De säger att det inte går att anpassa sig till 290 olika kommunala lösningar. Men vi har tagit fram en lösning som är tänkt att alla kommuner ska kunna använda och inte bara de 80 som är medlemmar i Sambruk, säger han.

Han konstaterar att de kommuner som vill ha del av den applikation och gränssnitt som Sambruk utvecklat betalar en avgift för frågefunktionen.

– Vi har inte gjort någon analys av hur mycket det går att vinna på effektiviseringen ute i verksamheten. Men på en av de tiotal kommuner som redan börjat använda vår applikation konstaterades att de tjänade in den på nio månader bara genom att slippa använda andra typer av informationstjänster som man betalade dyrt för.

Fakta

I mars 2009 gav regeringen elva myndigheter i uppdrag att tillsammans utveckla metoder för och redovisa resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. I dag beräknas mellan 10 och 25 miljarder per år betalas ut felaktigt beroende på fusk eller missförstånd hos den som tar emot pengarna eller misstag från myndighetens sida.