Om någon surfar i mobiltelefon, ska det ses som it eller elektronisk kommunikation? Vi kan notera separata politiska mål för it-politik och för elektronisk kommunikation.

Det kommer hela tiden nya produkter och tjänster och kombinationer av ”gamla”. Skype blev 2008 den största långdistanssamtalsoperatören.

Bärbara datorer kan köpas med abonnemang för mobilt bredband liknande abonnemang för telefoni.

Man kan titta på tv i mobilen eller via bredband. Enligt PTS är drygt åtta procent av mobiltelefoni-, fasttelefoni-, bredbands- och digital-tv-abonnemangen sampaketerade med andra abonnemang.

Ett problem är att lagstiftningen inte hinner med. Nyligen ville EU införa tullar på vissa mobiltelefoner därför att de klassades som kameror. Sveriges och Finlands snabba agerande kunde emellertid förhindra det – tack och lov.

Politikens roll handlar om att skapa förutsägbarhet och främja konkurrens, innovation och teknikspridning. Lagstiftningen ska vara icke-diskriminerande, sund och passande.

Både teknikneutralitet och långsiktighet måste beaktas. Det finns behov av att uppdatera myndigheternas ansvarsområden. Människor kontaktar sannolikt PTS när tv via bredband inte fungerar eller kraven på tillgänglighet till offentliga e-tjänster inte uppfylls.

Vi behöver se till att en så kallad horisontell lagstiftning kommer på plats – inte bara när det gäller internet, tv och mobiltelefoni, utan även för hela it-politiken.

Sverige behöver en mer samlad syn på olika användningsområden. En övergripande it-strategi där möjligheterna med den nya tekniken och användarperspektivet understryks är önskvärd som första steg.

2009 enades länderna kring Östersjön, under Sveriges ledarroll, om en deklaration kring användningen av radiofrekvenser för mobilt bredband. En effektiviserad frekvensanvändning ger goda förutsättningar för bredband, inte minst till landsbygden.

Den svenska regeringen har även aviserat att en proposition där frekvensförvaltning tas upp kommer under våren.

Ett av delmålen för svensk it-politik är att it underlättar vardagen för människor och företag. Alltför många och svåröverskådliga regleringar hindrar fri företagsamhet och marknadens funktionssätt. Det är centralt att utveckla metoder som ger upphovsmän/affärsidkare ersättning för tjänster och produkter och att konsumenter ges ett skydd så att de vill göra affärer via nätet.

Konvergens får däremot inte användas som en förevändning för vertikal integration, eller marknadskontroll. En sådan utveckling får inte används för att begränsa konsumenternas valmöjligheter eller konkurrenternas möjligheter att nå marknaden.

En mer flexibel horisontell marknadsreglering är att föredra. Regeringen måste snabbt finna lösningar på problemet.


Eliza Roszkowska Öberg riksdagsledamot, M, ledamot i Trafikutskottet