I slutet av mars upptäcktes återigen att Statistiska Centralbyrån, SCB, lämnat fel siffror, den här gången om de offentliga finanserna. Felet var det senaste i en rad uppmärksammade missar – i januari kom felaktiga siffror om detaljhandeln och 2008 räknade SCB fel på skopriserna i konsumentprisindex vilket ledde till en felaktig inflationssiffra – som fick Riksbanken att höja räntan.

I mars riktade Rikrevisionen skarp kritik mot it-miljön på SCB och hur myndighetens ledning hanterat tidigare påpekanden.

"SCB:s ledning har varit medveten om bristerna under flera år och vissa åtgärder har vidtagits. Men de har inte genomförts och följts upp i tillräcklig omfattning, så problemen kvarstår", skrev Riksrevisionen då.

Hur ska då SCB lösa problemen? Ett skärpt kvalitetsarbete är svaret, enligt Åke Bruhn, avdelningschef för processavdelningen på SCB.

– Kvalitetsarbetet är högt prioriterat på SCB och vi avser att skärpa detta arbete ytterligare. Vi ska prioritera och därmed snabba upp vårt arbete och bland annat införa it-kontroller för att säkerställa att de utvecklingsmetoder, -modeller och verktyg som utarbetats och beslutats genomgående används för att kvalitetssäkra applikationer och ytterst statistikproduktionen, säger Åke Bruhn.

– Vi har infört checklistor som ska användas för granskning av framtagen statistik i samband med nyutveckling av och förändringar i applikationer.

It-miljön på SCB har byggts upp under många år och består till största delen av specialskrivna program, huvudsakligen i VB6, VB.NET och SQL-skript. Dessutom används Excel i stor omfattning, liksom verktyg från Sas Institute.

Målet är att minska antalet program.

– SCB bedriver sedan 2007 ett långsiktigt arbete med att standardisera statistikproduktionsprocessen genom införande av gemensamma arbetssätt, metoder och verktyg, där färre system och program ska användas till det som i dag görs i de specialskrivna programmen.

– Vi har i samband med detta centraliserat it-organisationen, infört en ny förvaltningsmodell och en mer omfattande testmodell. Vi har sedan tidigare en väl genomarbetad systemutvecklingsmodell.

Du följer väl CS på Twitter? Vi finns på twitter.com/ComputerSweden

Fakta

  • Revisionsbolaget Ernst & Young, som har granskat SCB för Riksrevisionens räkning, konstaterar i sin rapport att SCB 2006 inledde ett arbete med att effektivisera statistikproduktionen, minska användningen av Excelark och ta fram ett nytt it-stöd. Men projektet prioriterades ner när SCB fick ny ledning 2008.
  • Skälen som anförs för detta i dag är att systemet inte klarade av de stora datamängderna från den offentliga sektorn, samt att statistikerna själva vill kunna ändra i beräkningsmodellerna utan att behöva kommunicera med it-personalen. Därför föredrar de Excel.