Försvarsminister Sten Tolgfors, M, presenterar idag ett åtgärdspaket som ska göra it-säkerheten kring samhällsviktig verksamhet bättre.

Ansvaret läggs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och på Försvarets Radioanstalt, FRA.

FRAs uppdrag blir att lämna förslag på hur ett tekniskt detekterings- och varningssystem för samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur kan utformas och införas. Regeringen konstaterar att det i dag saknas möjlighet att skapa en helhetsbild som omfattar detektering av verkliga och potentiella intrång i informationssystem.

FRAs tekniska lösning ska hjälpa till att stärka lägesbilden och skapa möjlighet till förvarning. MSB får vid sidan om detta uppdraget att se över vilka myndigheter eller andra samhällsinstanser som kan vara betjänta av ett sådant intrångssystem.

I åtgärdspaketet ingår också en rad andra uppdrag till MSB, som ska:

  • Lämna förslag på hur den informations- och kommunikationsinfrastrukturen för myndigheter, kommuner och landsting kan göras säker.
  • Ta fram en nationell plan som klargör hur allvarliga it-incidenter ska hanteras samt skapa tekniska kompetensnätverk av experter som kan stödja samhället vid allvarliga it-incidenter.
  • Utreda hur ett system för obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter kan utformas.
  • Kontinuerligt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på informationssäkerhetsområdet och dess konsekvenser för viktiga funktioner i samhället.
  • Få möjigheten att föreslå myndigheter att anlita FRA för it-säkerhetsanalyser.

FRA och MSB har till 1 mars 2011 på sig att bli klara med sina uppdrag.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev