I dag lämnade Naturvårdsverket över sitt förslag till handlingsplan, It för miljön, till näringsdepartementet. Handläggningen där börjar omedelbart och målet är att planen ska klubbas före midsommar.

Naturvårdsverket har lämnat åtgärdsförslag inom tre områden – it-användning och - drift, anskaffning av it och möten och resor.

I handlingsplanen föreslås att myndigheter i sina miljöutredningar också ska göra en analys av it-verksamheten ur miljösynpunkt. Är det så att it-verksamheten visar sig ha en betydande miljöpåverkan ska det utarbetas policies och mål, påverkan måste följas upp och personalen ska utbildas. I planen rekommenderas också att ett gemensamt verktyg för en sådan miljöanalys tas fram.

När det gäller upphandlingarna bör myndigheterna att anta en rutin om att vid avrop på ramavtal avropa bästa miljöalternativ.

Ramavtalsmyndigheterna bör enligt planen systematiskt ställa relevanta miljökrav i upphandlingarna, förbättra miljöinformationen till avropare och följa upp avtalen ur miljösynpunkt.

Myndigheterna rekommenderas också att ta fram rese- och mötepolicies och se över tillgången till lämplig teknik för virtuella möten.

Genomförandet av planen tar en hel del resurser i anspråk och Naturvårdsverket slår fast att det för centrala aktörer som ramavtalsmyndigheterna och Miljöstyrningsrådet kommer att innebära behov av ökade resurser. När det gäller den totala nyttan av åtgärderna gör verket ingen beräkning men lyfter fram en studie som visar att det finns en potentiell besparing på 16 000 MWh per år om statliga myndigheter gör miljöanpassade val inom ramavtalen.