Post- och telestyrelsen, PTS, har tidigare i egna utredningar redan kommit till rakt motsatt slutsats som EU-kommissionen, att en reglering av Skanovas kabelkanalisation är en dålig idé.

– Vi kom fram till att det skulle bli väldigt komplicerat och alltför ingripande i förhållande till nyttan som kan åstadkommas. Men vi ska värdera den här frågan igen för att se om något nytt kommit fram, säger David Troëng, chef för PTS konkurrensavdelning.

Före sommaren väntas PTS fatta sitt beslut om att införa prisregleringar av de svartfibertjänster som säljs av Teliasoneras nätbolag Skanova.

Bakgrunden är att Telias nätbolag är den dominerande spelaren på marknaden för svartfibertjänster. Både Teliasonera självt och bolagets konkurrenter är beroende av Skanovas svartfiber för sina bredbandstjänster.


Pudelns kärna. Skanova har redan grävt kanaler för fiberoptik. Frågan är om andra bolag ska få använda bolagets rör för att dra fiber till sina kunder. Ja, säger EU-kommissionen.

Teliasonera och Skanovas vd Anna Philipson har rasat över PTS regleringsplaner. De anser att en prisreglering riskerar kväva investeringsviljan i ny fiber. Samtidigt tycker Teliasoneras konkurrenter – exempelvis Telenor – tvärtom att regleringen är en grundförutsättning för att fibermarknaden över huvud taget ska fungera.

PTS kontroversiella regleringsbeslut har försenats flera gånger. Men när allt slutligen såg ut att vara klart skickade PTS nyligen sitt beslutsförslag till EU-kommissionen för att få några sista-minuten-synpunkter.

Men nu visar det sig att EU-kommissionen inte är nöjd med PTS svartfiberreglering. Kommissionen tycker inte att det räcker med att Teliasonernas bredbandskonkurrenter garanteras tillgång till Skanovas svartfiber till ett reglerat pris. I ett brev uppmanar kommissionen PTS att se till att bredbandskonkurenterna också garanteras tillgång till de rör, så kallad kanalisation, som Skanova grävt ner i marken.

Kommissionen vill att de bredbandsaktörer som anlitar Skanova ska kunna välja om de vill köpa svartfiber eller lägga ut egen fiber i den kabelkanalisation som Skanova redan grävt ner. Själva grävkostnaden är den absolut största kostnadsbiten när man bygger fiberförbindelser.

I brevet uppmanar EU-kommissionen PTS att i samarbete med andra myndigheter bygga databaser över all kanalisation. Databasen ska vara tillgänglig för alla operatörer. Även Skanovas kabelkanalisation för kopparnätet ska kunna användas av bredbandsaktörer som vill lägga ut fiber, enligt de tolkningar som PTS gör av EU-kommissionens brev.

David Troëng konstaterar att EU-kommissionens synpunkt är rådgivande och att PTS inte är tvingade att följa uppmaningen att reglera kabelkanalisationen.

Men Ola Hanson, chefsjurist på Telenor som bland annat har Bredbandsbolaget under sin ägarhatt, säger att han förutsätter att PTS följer EU-kommissionens uppmaning och beslutar om en reglering av kanalisationen.

– Det skulle vara högst märkligt om PTS inte följde en sådan här väldigt tydlig uppmaning från kommissionen, säger Ola Hanson.

– Vi har hela tiden förespråkat en reglering av kanalisationen. Även konkurrensverket förespråkar det. Det är en nödvändighet för att motverka Teliasoneras återmonopolisering av bredbandsmarknaden. Skanova har ett väldigt finmaskigt nät av kanalisation och får grossistkunderna inte tillgång till det kommer slutkunderna drabbas i form av mindre konkurrenskraftiga tjänster.

Anders Gylder, chef för bredbandstjänster på Teliasonera, är däremot negativ till EU-kommissionens idé.

– Väljer man ändå den här typen av regleringar måste de tillämpas på alla fiberaktörer, inte bara Skanova, säger han och påpekar att fiber och kanalisation i många sven-ska städer domineras starkt av exempelvis stadsnät eller energibolag.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Svartfiber innebär att man hyr en fiberoptisk tråd av en nätoperatör, exempelvis Skanova. All teknisk utrustning som behövs för att skicka kommunikation genom fibertråden står kunden själv för.

Skanova är den särklassigt största aktören på svartfibermarknaden, men även Stokab och vissa andra stadsnät är betydande.

Svartfibertjänsterna
spelar en mycket central roll i den pågående övergången av bredbandstjänster från koppar till fiber. Även i den pågående 4g-utbyggnaden är tillgången på svartfiberförbindelser central.

Ofta är det omöjligt för en operatör att räkna hem en fiberinvestering där en konkurrent redan lagt ut fiber.

Så sent som 2006 slutade Skanova tillfälligt att sälja svartfiber till Telias konkurenter.

I somras tog PTS ett prelimärt beslut om att prisreglera Skanovas svartfibertjänster. Det slutliga beslutet kommer enligt PTS före sommaren i år.

Telias nätbolag för svartfibertjänster, Skanova, har av konkurrenterna anklagats för att bromsa fiberutvecklingen och för att favorisera moderbolaget. PTS reglering ska råda bot på problemet.

Efter att PTS hotar med reglering lovar Skanova att starta en svarfibertjänst som ska nå hundra orter i Sverige.

Telenors Sverigechef Johan Lindgren fruktar att Skanovas utspel är ett taktiskt drag för att slippa PTS-regleringar.

Inte bara kopparnätet utan även fibernätet bör separeras från Telias operatörs-verksamhet, föreslår PTS.

Vd:n Anna Philipson säger att Skanova ska öka sin mark-nadsandel på fiber till slut-kund till 50 procent på fem år.

PTS prisreglering skjuts upp i sista stund. Den tillträdande PTS-chefen Göran Marby vill vara med och ta beslutet.