Studenter och lärarutbildare behärskar ordbehandling, e-post och sökning av information på internet, medan kunskapen om mer avancerad IT-användning är bristfällig.

De flesta lärarstudenter använder sällan IT i sin utbildning. Hälften av lärarutbildarna säger att de inte alls eller endast i låg grad undervisar studenterna om hur de pedagogiskt ska kunna integrera IT i sitt arbete.

För inte så längesen meddelades så att KK-stiftelsen ska satsa 30 miljoner på att höja lärarkårens kompetens i detta avseende.

Den eftersträvade kompetensen består i förmågan att använda olika program i pedagogiska syften. Det finns ingen anledning att invända mot detta. Hands-on-kunnande vad gäller pedagogiskt användbara program är att jämföra med läs- och skrivkunnighet i vissa sammanhang: inte bara bra att ha, utan nödvändigt. Frågan är dock vad man ägger i begreppet "sammanhang".

Jag är rädd för att man inte har någon pedagogisk uppfattning om detta.

Vad som gör mig fundersam är att man, i samband med "IT-kunskaper", i så stor utsträckning likställer detta med vad som endast är tekniska färdigheter.

Två saker hamnar utanför fokus. Dels en diskussion om vad som i ett pedagogiskt sammanhang bättre uttrycks eller förmedlas genom IT (läs: digital, elektronisk teknologi) än genom vanligt mänskligt tal exempelvis.

Dels, ännu mera djupgående, en reflektion över IT s verkliga plats och roll i samhällsutvecklingen och huruvida dessa automatiskt är av godo, eller om det kanske vore på sin plats att uppöva urskillningsförmågan.

Om vi börjar i den tekniska färdighetsänden: Varför är det bara program- och apparatanvändning som tas upp? Varför inte programmering?

Borde inte programmeringskunskaper och grundläggande förståelse av vad datorprogram är och på vilka premisser de fungerar, vara av central betydelse?

Därefter borde man fråga sig vilka roller datorprogram har i samhället och vad skolan gör för att förmedla kunskap om detta.

Vilka programanvändningsområden främjar människors medmänsklighet och insikter i hur världen är beskaffad och vilka gör det inte?

Dessa frågor om vår allmänna situation kan inte separeras från den pedagogiska uppgiften i förhållande till "IT". Människor kan ersättas av maskiner i många sammanhang, men kan läraren det?

Just den personliga närvaro som lärarrollen innebär är något man bör fästa stor vikt vid och inte låta åsidosättas. En Powerpointpresentation blir lätt lika död som ett tv-program.

Och varför ska elever gå till skolan, eller studenter till universitetet, för att titta på tv?

Per Johansson
cskultur@idg.se