Nu försöker regeringen hitta nya vägar att få ordning på kostnaderna för kommunikationssystemet Rakel. I år har regeringen tillskjutit närmare 300 miljoner kronor för att täcka underskottet och de närmaste tre åren väntas underskottet landa på ytterligare dryga 600 miljoner kronor. Därför ska regeringen nu utreda möjligheten att upphandla driften och förvaltningen av Rakel.

– Just nu arbetar vi med utredningsdirektiven och vi räknar med att utredningsuppdraget ska kunna vara klart efter sommaren, säger Mikael Östlund, pressekreterare hos försvarsminister Sten Tolgfors.

Redan i dag ligger ansvaret för utbyggnad och drift av systemet på ett privat konsortium som består av Saab, EADS och Eltel Networks. Det avtalet gäller fram till oktober 2012 och därför anser regeringen att det är viktigt att ha utrett om andra delar också ska upphandlas innan dess.

Förslaget om att lägga ut drift och förvaltning på privata aktörer lades fram i en översyn som en arbetsgrupp på departementet presenterade tidigare i vår. Det skulle i så fall innebära att statens roll skulle begränsas till att äga nätet och vara beställare.

– Vi uppfattade att de delar där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varit beställare och där konsortiet var utförare fungerade strukturerat och väl, säger Thord Eriksson, som var arbetsgruppens ordförande.

– Däremot fungerade inte de delar som gällde operatörsskapet och som handlar om att ansluta nya användare lika strukturerat.

I arbetsgruppens förslag betonades också vikten av att hitta incitament för den privata aktör som skulle få operatörsansvaret.

– Det handlar om att hitta en modell som gör att ett bättre jobb ger bättre betalt och ett sämre jobb slår tillbaka mot operatören så att det blir en vinna-vinna-situation, säger Thord Eriksson.

I en skrivelse från regeringen framgår att utredningen även bör bedöma möjligheterna att upphandla kundstöd och hur ytterligare effektiviseringsvinster kan göras. Dessutom påpekas att säkerhetsaspekterna av en utökad upphandling också måste finnas med i utredningen.

Fakta

Rakelsystemets största kunder är polisen, kriminalvården, kustbevakningen och tullverket. Totalt har systemet drygt 26 500 abonnenter och är i drift i 18 av Sveriges 21 län. Utbyggnaden av Rakel i de återstående länen Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ska vara klart i slutet av året. Efter att systemet är fullt utbyggt ska minst 50 000 abonnenter vara anslutna. Drygt 90 kommuner använder systemet och även 14 landsting har anslutit sig.