Många webbutvecklare välkomnar den nya lagen, som anpassar den svenska lagstiftningen till EU-direktivet PSI, som står för public sector information.

Enligt Gustaf Johnssén, ämnessakkunnig på finansdepartementet har de svenska lagarna tidigare stämt rätt väl överens med PSI-direktivet, men nu införs den nya lagen för att göra det så enkelt som möjligt att hämta ut information från de statliga och kommunala myndigheternas rådatabanker.

En av de största förändringarna i lagen, som börjar gälla i dag, är att det införs ett avgiftstak. Det innebär att myndigheten inte får ta mer betalt än vad det kostar för dem att ta fram och skicka ut materialet. En del myndighetsregister finansieras dock genom uttagsavgifter, och enligt Gustaf Johnssén är det fortfarande tillåtet med sådana avgifter.

En annan stor förändring är att om myndigheten sätter upp vissa villkor för användandet så måste de vara relevanta och icke-diskriminerande och får inte i onödan begränsa möjligheterna att använda informationen. Sådana villkor kan bli aktuella exempelvis om en myndighet har upphovsrätt till visst materialet, och kan utfärda licenser med begränsningar i vad man får använda materialet till.

Om en myndighet själv använder sina handlingar i affärsverksamhet, som bland annat Lantmäteriet gör med sina karttjänster, så måste samma villkor gälla för andra som vill använda informationen. Myndigheten får inte heller ge någon användare exklusiv rätt till materialet.

Webbentreprenören Ted Valentin, som bland annat ligger bakom Jobbkartan.se och utvecklarkonferensen 24 hour business camp, ser lagen som en uppmaning till myndigheterna att börja jobba på det här området.

Han har själv stött på patrull när han har försökt att hämta information från myndigheter. Till Jobbkartan.se har han hämtat information från Arbetsförmedlingens sajt, men menar att han hade kunnat bygga tjänsten på halva tiden om bara informationen funnits tillgänglig i ett nedladdningsbart format.

– Tjänsterna jag vill bygga handlar inte om affärsidéer att blir rik på, utan att man skulle kunna bygga användbara och samhällsnyttiga tjänster. Om bara datat fanns tillgängligt så skulle man kunna göra det på en helg, säger han.


Onödigt arbete. Webbentreprenören Ted Valentin hämtar själv ut information från Arbetsförmedlningens sajt till sin tjänst Jobbkartan.se. "Det är få som vet hur man gör och dessutom tar det tid och kostar pengar", säger han.

Men PSI-direktivet har också kritiserats för att inte göra tillräckligt. PSI Alliances styrelseordförande Rolf Nordqvist kallade direktivet för en "urvattnad kompromissprodukt" och sade tidigare till CS att "det är förvånande att Sverige som har en fantastisk offentlighetslagstiftning ligger så långt efter när det gäller just den här typen av myndighetsinformation".

Fakta

7 § Om en myndighet får ta ut avgifter för vidareutnyttjande, får de samlade intäkterna från sådana avgifter tillsammans med de samlade intäkterna från avgifter för handlingar som myndigheten tillhandahåller inte överstiga de totala kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning av handlingarna, inklusive en rimlig avkastning på investeringar.

8 §
Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke- diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Villkoren får inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande.

9 § Om en myndighet vidareutnyttjar handlingar i sin affärsverksamhet ska samma avgifter och andra villkor för tillhandahållande av handlingarna tillämpas för denna verksamhet som för andra som vidareutnyttjar handlingar.

10 § En myndighet får inte bevilja någon en exklusiv rätt att vidareutnyttja handlingar, utom när det är nödvändigt för att tillhandahålla en tjänst av allmänt intresse. En sådan exklusiv rätt får beviljas för en tid av högst tre år i taget. Den exklusiva rätten ska offentliggöras.

Hela lagen, som heter "Lagen om vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen" återfinns här.