– Det är en vanlig föreställning att det inte finns några större motsättningar i it-politiken, men så är det inte. Om de rödgröna förstatligar Telias kopparnät som de vill göra går de 180 grader åt fel håll. Det skulle vara mycket kostsamt och omöjliggöra andra it-satsningar på sådant som skola och vård, säger Henrik von Sydow.

– Jag vill varna It-Sverige för det här – det är en viktig valfråga. Det är ett risktagande med skattebetalarnas pengar. Det är också en svår situation för staten att både vara en aktör på marknaden och samtidigt reglera den.

I stället anser Moderaterna och Henrik von Sydow att det är Teliasoneras styrelse som ska hantera frågan om kopparnätet.

– Vi vill inte peka ut en speciell väg att gå utan det är deras sak. Men vi vill se en sund konkurrens.


Inget Kina. ”Vi måste vara vaksamma mot den online-protektionism som börjar dyka upp där exempelvis Kina stänger delar av internet. Precis som frihandel så gynnar ett öppet internet Sverige. Det är viktigt för vår handel och det kommer att vara en fråga av stor strategisk betydelse de närmaste fyra åren”, säger Henrik von Sydow, M.

När Henrik von Sydow lyfter fram de viktigaste it-politiska frågorna väljer han tre saker. I första hand vill han och Moderaterna att Sverige ska vara ”en hamn i internetekonomin” som han uttrycker det. Innovation och entreprenörskap ska underlättas.

– Ambitionen ska vara att få fram ett svenskt Google, säger han.

Receptet för att lyckas är i första hand goda villkor för entreprenörer och tillgång till riskkapital.

Något Henrik von Sydow anser kan bidra till att få fram nya svenska företag är att myndigheterna är skyldiga att lämna ut data som andra kan bygga tjänster av.

– Det är riksdagens sak att följa upp att myndigheterna faktiskt också gör det. Förutom att det skapar möjligheter för andra att bygga tjänster ökar det också transparensen för medborgarna. Det ökar demokratin och gör det möjligt att se hur den inbetalade skatten används.

I andra hand pratar han om hur it måste in i skolan. Allianspartnern Jan Björklund får en känga i farten.

– Det behövs en nationell strategi i skolan. Vi behöver få in den teknik som redan finns i klassrummen, vi är inte nöjda med hur det ser ut i dag. Det finns de som vill slänga ut mobilerna ur klassrummen – vi ser mobilerna som verktyg som ska in i klassrummen.

Henrik von Sydow poängterar att det gäller att se potentialen för hur den redan befintliga tekniken kan användas i undervisningen.

– Det är angeläget att lärarnas kunskaper ökar. Skolan måste vara relevant för eleverna och inte det enda stället där de inte använder it – det gör skolan apart.

I tredje hand pratar han om it i vården som ett område där det trots stora framsteg också finns mycket kvar att göra. Det kan handla om rådfrågning, en möjlighet att träffa specialister på distans eller fler tjänster liknande den där man kan testa om man har klamydia.

– Internet ska vara den första vårdlinjen – det skapar en bättre tillgänglighet.

Fakta

Henrik von Sydows prioriterade it-politiska områden är:

  1. Skapa förutsättningar för ett svenskt Google.
  2. Få in it i klass-rummen och få med lärarna på tåget.
  3. Ytterligare effektivi-sera vården och öka tillgängligheten.