Nu har Lagrådet, vars uppgift det är att juridiskt granska nya lagförslag, yttrat sig över regeringens kontroversiella loggningslag. Lagförslaget innebär att teleoperatörer tvingas lagra svenskarnas trafikdata för att kunna lämna ut dessa till brottsbekämpande myndigheter.

Med trafikdata menas vem som kommunicerat med vem, när det skett och på vilket sätt, och gäller såväl tele- som internettrafik. Innehållet i kommunikationen ska dock inte lagras.

Lagrådet har inga större invändningar mot lagförslaget.

"Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med vad som föreskrivs i
EUs datalagringsdirektiv och får i överensstämmande delar anses
utgöra ett med europeiska ögon försvarligt ingrepp i den personliga
integriteten för att få till stånd nödvändiga brottsbekämpande åtgärder", skriver Lagrådet i sitt yttrande.

Lagrådet medger att lagen är omdiskuterad eftersom trafikdata ska ske för alla oavsett misstanke om brott men som Lagrådet ser det lagrar operatörerna "uppgifter i betydande mängd om telefon- och internettrafiken" redan idag, i fakturerings- och marknadsföringssyfte.

"Vad som är nytt i det remitterade förslaget är framför allt att den föreslagna lagringen blir obligatorisk", heter det i yttrandet. Detta trots att operatörerna räknar med att behöva göra investeringar i miljardklassen för att möta kraven i den nya lagen.