Sverige fick en ny nationell geodataportal vid nyår. Därmed uppfyller Sverige EUs Inspiredirektiv som innebär att Sverige är skyldigt att se till att standardiserade geodatatjänster erbjuds i EU-länderna.

I geodataportalen finns standardiserade beskrivningar, så kallad metadata, för geodataprodukter som ska levereras av ett tjugotal myndigheter.

– Den nya portalen driver fram ett genombrott i Sverige för standardiserade geodatatjänster, säger Birgitta Stenbäck, geodataexpert på Stockholms stad.

Tidigare har det varit svårt att hitta grundläggande offentlig geografisk information, bedöma användbarheten, få tillgång till den och kunna kombinera olika informationsslag. Det är dessa problem som Inspire ska lösa. Då skapas också en ny europeisk marknad.

I Sverige måste tiotusentals användare av geodatatjänster de närmaste åren modernisera sina datamiljöer.

Det handlar framför allt om byte till modernare program som klarar standardformaten.

Med den nya marknaden får också begreppet geodata ett genombrott. Geografiska informationssystem, gis, är datoriserade system som används för att titta på eller bearbeta geodata.

– Trafikverket ska införa en ny gemensam gis-miljö med start 2011 och vi räknar med att den nya gis-miljön ska klara nya standardformat för geodata, säger Åsa Eriksson på Trafikverket, en av Sveriges tunga geodataanvändare.

– Vi bedömer att vi redan i år kommer att göra vinster genom skiftet till standardiserade geodataformat, säger Åsa Eriksson.

Trafikverket understryker samtidigt att skiftet från proprietära geodataformat till standardiserade format tar flera år.

I dag köper Trafikverket geodata för drift och underhåll samt när nya vägar och järnvägar ska byggas. Det handlar då om flygbilder, ortofoton. Dessa bilder har så hög upplösning att man kan se varje enskild balk på järnvägsrälsen.

Trafikverket köper också tätortskartor som visar vägar, järnvägar och bostadsbebyggelse. De köps i stängda format från leverantören Esri.

Dessutom köper Trafikverket baskartor med alla byggnader, gator och registerinformation för fastigheterna i det proprietära dgn-formatet från leverantören Microstation.

Teknikskiftet innebär en övergång till standardformat.

Mest kända är wms-tjänster, web map services, som avser bilder och wfs, web feature services, som avser objektbaserade datafiler.

Fakta

Samtliga EU-länder är skyldiga att bygga upp en nationell infrastruktur för geodatatjänster i enlighet med EU-direktivet Inspire (2007/2/EG).

I Sverige fattade riksdagen beslut i december 2010 om den nya lagen.

Geografiskt informationssystem, gis, är datorprogram som hanterar data som är knutna till geografiska platser och alltså kan användas för att framställa kartor.

Geografiska informationssystem används vid olika typer av byggen, trafikplanering, miljövård, samhällsplanering, sociologi och annat.