Sbt består av en samling programmeringsgränssnitt, så kallade api:er, som kan användas för att tillföra information till händelseströmmar.

Exempel på information är beskrivningar av händelser och påminnelser. En händelseström kan vara kopplad till en användare.

Det innebär att användaren ska kunna hitta relevanta meddelanden på ett ställe, oberoende av i vilken applikation meddelanden har genererats. Händelseströmmen kan visas i en valfri applikation som utnyttjar programmeringsgränssnitten i sbt.

Från det stället kan användaren gå till källan för ett meddelande och genomföra de åtgärder som krävs.

Ett typexempel på en tillämpning är att en användare har skapat ett dokument i ett system för innehållshantering och behöver få det godkänt av en annan användare.

Då skickas ett meddelande till den andre användarens händelseström.

När den andre användaren ser meddelandet klickar han eller hon på det och kan godkänna dokumentet.

Under de kommande månaderna ska IBM lansera fristående användargränssnittselement för att interagera med händelseströmmar som skapas med sbt.