Nu har regeringen lämnat sina synpunkter på den utredning om myndigheternas outsourcing som Riksrevisionen lämnade i januari. Och slutsatsen är tydlig: Svenska myndigheter bör köpa mer av sin it externt.

"Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing", står att läsa i skrivelsen som publicerades på fredagen.

Regeringen konstaterar att utvecklingen inom it-området har skapat ökade förutsättningar för myndigheter att i allt större utsträckning köpa färdiga och standardiserade it-tjänster från externa leverantörer i stället för att producera dessa själva. Det ligger normalt inte i myndigheternas kärnuppgifter att ta fram it-tjänster på egen hand, anser regeringen.

Genom att öka inslaget av externt köpta it-tjänster bedömer regeringen att stora kostnadsbesparingar kan göras:

"Outsourcing ger möjlighet till snabb anpassning av den aktuella myndighetens behov i form av att volymen och innehållet i tjänster snabbare kan anpassas jämfört med om it-behovet tillfredsställs internt av myndigheten", skriver regeringen och understryker att det är av central betydelse att statsförvaltningen hushåller med allmänna medel.

Några krav ställs ännu inte, men regeringen meddelar att frågan om myndigheternas it-outsourcing kommer att fortsätta beredas. Enligt Riksrevisionen uppgår statens it-kostnader till mellan 20 och 25 miljarder kronor per år, vilket innebär att it är den största kostnaden i staten efter löner och lokaler.

Fakta

Riksrevisionen anser att regeringen bör se till att det tas fram riktlinjer för hur myndigheterna prövar om deras it ska utföras internt eller externt. Enligt Riksrevisionens granskning har det stora flertalet myndigheter inte gjort en sådan prövning.