Skol-pc:n moderniserar skolarbetet och tillför eleverna datorkunskap. En stor del av undervisningen sker nu med hjälp av datorer och internet.

Det bekräftas av en undersökning som Norman gjort bland svenska högstadie- och gymnasieskolor. Två tredjedelar av alla skolor kräver att eleverna måste ha tillgång till en egen dator för att klara undervisningen.

Med en dator och internet följer också ett stort ansvar. Eleverna är i de flesta fall barn och det krävs tydliga instruktioner och regler, kanske även begränsningar för att undvika att eleverna stöter på olämpligt innehåll eller att skadlig kod når datorer och skolnätverk.

Men det finns ingen entydig rekommendation för hur skolorna bäst bör hantera säkerhetsfrågan kring skol-pc – mycket beroende på att det saknas en samlad information kring vilka säkerhetsproblem som skol-pc för med sig.

En del skolor har valt att begränsa elevernas möjlighet att surfa eller använda olika sociala nätverk genom att blockera funktioner – och visst är det en lovvärd tanke att skydda eleverna från de avarter som förekommer på internet. Det är också sant att de kränkningar som förekommer i skolkorridorerna kan förstärkas och spridas vidare via mötesplatser på nätet.

Men att välja en säkerhetspolicy som blockerar funktioner där olämpligt innehåll kan förekomma, till exempel Facebook, är fel väg att gå. Lås och bom på populära funktioner leder till att eleverna tappar intresset för att använda skoldatorn. Därmed motverkas det kanske viktigaste syftet med skol-pc: att använda datorn och internet som arbetsverktyg och inhämta information för skolarbetet.

Många skolor väljer i stället öppna skoldatorer där de friskriver sig från problemet med olämpligt innehåll genom att upprätta ett kontrakt med föräldrar och elever där de förbinder sig att följa skolornas direktiv om hur datorerna får användas.

Då är det också viktigt att skolorna ger eleverna en grundlig insikt i etik på nätet och att skolorna upplyser om vilka hot som finns. Det krävs också att skolorna har ett effektivt grundskydd som på egen hand kan identifiera och eliminera hot och olämpligt innehåll.

En öppen policy ställer större krav på skolans säkerhetsmedvetande, men en öppen säkerhetstrategi är ändå definitivt att föredra.

Den fördel som stängda skoldatorer kan medföra i form av bättre skydd mot olämpligt innehåll är inget värd när det innebär att eleverna slutar använda datorerna.

Nicklas Söderberg Sverigechef, Norman