Sedan lång tid finns det inskrivet i svensk lag att allt som publiceras i tryckt form eller sänds i etern också ska lämnas in till Kungliga Biblioteket, KB, som så kallade pliktexemplar.

I en lagrådsremiss som lades fram på tisdagen föreslår nu regeringen att reglerna även ska gälla även för material som bara publiceras elektroniskt. Syftet är dels att ge forskare mer material, dels att bevara vårt kulturarv, enligt regeringen.

Det är nu inte alla som publicerar sig på webben som måste lämna kopior till KB. Lagförslaget riktar in sig på massmedieföretag och andra som antingen publicerar sig med grundlagsskydd eller som gör det ”yrkesmässigt”.

Det innebär att exempelvis privata bloggar inte omfattas av lagen, medan nättidningar och radio- och tv-sändningar på nätet gör det.

Mediebranschen har inte jublat över förslaget. Flera medieföretag säger att lagförslaget kommer att innebära ökade kostnader för bland annat teknisk utveckling, personella resurser och support.

Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och TV4 vill i stället att KB själva ska samla in materialet med hjälp av webbrobotar. Det går dock regeringen inte med på, eftersom en hel del material som omfattas finns bakom betalväggar eller liknande, som kräver inloggning.

Det kommer alltså att ligga på medieföretagen själva att leverera kopiorna till KB. Enligt lagförslaget ska materialet lämnas på fysiska lagringsmedier, som cd-skivor, eftersom de tekniska förutsättningarna för att skicka det över nätet är oklara, enligt regeringen.

”Det är svårt att förutse hur många pliktexemplar av elektroniskt material som kommer att lämnas och hur stort materialet är. Det finns för närvarande en risk för att kapaciteten hos de ingående dataledningarna hos KB inte skulle räcka till för att ta emot den stora dataström som det kan komma att bli fråga om”, skriver regeringen i lagrådsremissen, men öppnar för att det ska kunna gå att skicka materialet över nätet om KB och branschen kommer överens om en lösning.

För Kungliga Biblioteket beräknas det hela kosta omkring 16 miljoner kronor per år, pengar som delvis ska frigöras genom rationaliseringar.

Lagen är tänkt att börja gälla från den 1 april 2013, men under en övergångsperiod ska bara ”vissa” publikationer omfattas. Från den 1 januari 2015 ska lagen gälla alla.

Fakta

Leveransplikt för det som publiceras i Sverige har funnits sedan 1600-talet. Plikten gäller i dag bara för fysiska föremål som tidningar, böcker, videoband och filmrullar samt för radio- eller tv-program som sänds i etern.