För helåret uppgick Glocalnets resultat före avskrivningar till 45 miljoner kronor. Det fjärde kvartalets rörelseresultat hamnade på minus åtta miljoner kronor vilket är elva miljoner kronor lägre än föregående kvartal. Företaget förklarar huvuddelen av nedgången med högre omkostnader, något som delvis kompenserats av förbättrad bruttovinst till följd av en säkning av samtrafikavgiften på samtal till mobilnät.

Glocalnets rörelseresultat för året minskade från 47 till två miljoner kronor. Finansnettot under det fjärde kvartalet var 0,5 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster blev minus sju miljoner kronor. Resultatet efter skatt på fem miljoner kronor är en försämring med sju miljoner kronor jämfört med föregående kvartal.

För helåret 2005 räknar Glocalnet med betydande förluster, bland annat till följd av investeringar inom bredband och abonnemang för fast telefoni. En ökad finansiell risk föreligger också för företaget eftersom PTS strävan efter ökad konkurrens, som innebär flera komplexa och sannolikt långdragna rättstvister, helt eller delvis kan misslyckas, heter det i en kommentar till rapporten.