It-proffs som tror att framgång kan vinnas enbart med intellektet, utan en positiv attityd, riskerar att bli besvikna. Endast 25 procent av jobbframgången beror på intelligens och tekniska kunskaper, uppger organisationsforskaren Shawn Achor.

– Intelligens förutsäger framgång till viss del, men inte merparten av den, säger Shawn Achor, som tidigare var professor i psykologi på Harvard och som har skrivit boken The Happiness Advantage, till IDG News.

– Jämför två lika intelligenta personer och du ser stora variationer i hur väl de lyckas i jobbet.

Tre avgörande faktorer för hur väl en person lyckas, är enligt Shawn Achor optimism, socialt stöd och vårt sätt att betrakta stress som en möjlighet eller ett hot.

Många forskare anser att tendensen att se saker positivt, liksom personliga relationer, är viktigare för karriären än mätbara aspekter som intelligens och kunskaper. Enligt Shawn Achor finns ett samband mellan en positiv attityd och framgång.

– Våra hjärnor är utformade för att fungera bättre när vi befinner oss i positiva sinnestillstånd, säger han.

– När personer är positiva ökar produktiviteten med 31 procent jämfört med om personerna är negativa. Och positiva säljare lyckas sälja 37 procent mer än sina negativt sinnade kolleger. Vi vet att läkare, när de är positiva, klarar att göra 19 procent fler korrekta diagnoser.

Ett skäl är att hjärnan fungerar bättre är kemiskt i positiva tillstånd.

Då producerar hjärnan signalsubstansen dopamin, som är kopplad till tillfredsställelse. Dopaminet gör att vi mår bättre, vilket aktiverar inlärningen i hjärnan och ger energi. Positiva hjärnor ser fler möjligheter och produktiviteten ökar.

– Hjärnan fungerar som en processor i en dator med en begränsad förmåga att uppleva världen.

Shawn Achor förklarar att om hjärnan använder resurserna för att leta efter negativa saker eller för att se problem som kan komma, blir det färre resurser över för att utföra arbetet.

– Om hjärnan däremot befinner sig i ett positivt tillstånd ägnar den mer resurser åt den aktuella uppgiften.

Fakta

Alla kan bli bättre på att se saker mer positivt, genom att exempelvis anamma vanor som befrämjar positivt tänkande och optimism. Här är fem vägar för att nå dit, enligt Shawn Anchor.

1. Gör tacksamhet till en vana

Under varje morgon i ett antal veckor, skriv ned tre saker som du är tacksam för. Listan bör vara olika varje gång.

2. Var social

En faktor som ökar både välmående och karriärframgång är ett socialt stödnätverk. Problemet är bara att personer som är stressade tenderar att avskilja sig från sina stödnätverk. De äter lunch ensamma, slutar skicka trevlig e-post och blir mer socialt isolerade.

3. Var positiv mot andra

Företag där ledningen förmåddes att skicka positiva e-postmeddelanden till personalen har också chefer som har ett starkare stöd bland personalen.

4. Bryt dåliga vanor

Att bryta dåliga vanor och att skaffa sig bra sådana är svårt. Det kan ske genom att man gör det svårare att utföra beteendet. Genom att ta bort webbsajter man ständigt besöker utan att det leder någonstans från bokmärkeslistan eller att ta bort lösenorden gör det jobbigare med slentrianmässiga beteenden.

5. Sätt delmål

Höga mål är bra, som att bli it-chef vid 35 års ålder, att springa marathon eller att gå ned mycket i vikt. Men de kan lätt paralysera. Genom att bryta ned dem i små delmål, upplever hjärnans belöningssystem varje sådant som en seger.