CS granskning visar att Försvarets Radioanstalt vid minst fyra tillfällen förra året inte höll sig till reglerna för signalspaningen. FRAs överdirektör Christina Malm säger att FRA nu har åtgärdat bristerna. Däremot håller hon inte med om kontrollmyndigheten Siuns synpunkt att FRA bröt mot signalspaningslagen när två rapporter skickades vidare till Säpo.

– Vi känner oss trygga med att vi har följt lagstiftningen, men underlaget för rapporter som skickas ska se bättre ut i framtiden, säger hon.

De två rapporterna handlade om internationell terrorism, ett av de åtta områden som FRA får signalspana inom. Det är också ett av få spaningsområden som enligt Christina Malm i dag omfattar personer i Sverige. Andra områden som kan beröra aktörer i Sverige är spridning av massförstörelsevapen och främmande makts underrättelseinhämtning i vårt land.

Signalspaningslagen kräver att viss information förstörs så att den senare inte går att återskapa. Siun riktade hård kritik mot FRA för att myndigheten gjorde en annan tolkning. De interna reglerna på FRA är efter Siuns påpekande nu tydligare.

– Det kommer aldrig att återskapas någon förstörd information här. Eller, det är farligt att säga att jag kan garantera det, men vi har gjort allt för att det ska vara så svårt som möjligt att återskapa informationen.

Ett annat påpekande från Siun rörde gallringen av databaser. Utrensningen i en databas blev enligt FRA försenad eftersom de interna rutinerna just då gjordes om. Det gjorde att de egna tidsplanerna inte kunde följas.

– Vårt eget regelverk är snävare än de ramar som lagstiftningen ger oss i dessa frågor, säger Christina Malm.

Hur många individer som berörs av FRAs signalspaning vill Christina Malm inte gå ut med, men säger att det handlar om en ”bråkdel” av befolkningen.

FRAs uppdrag är att hjälpa den svenska regeringen i olika utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Ett exempel var insatsen i Libyen förra året där FRA gav stöd till Försvarsmakten, ett annat område är att förhindra it-angrepp på samhällsviktig infrastruktur.

På grund av sekretesskraven på FRAs arbete går myndigheten inte ut med detaljerad information om spaningen, något som enligt Christina Malm lätt leder till missförstånd om vad verksamheten arbetar med.

– Jag har stor förståelse för att man kan känna oro och den största respekt för att det, med tanke på hur lite information vi kan ge, kan uppstå missförstånd, säger hon.

Fakta

Siuns uppgift är att granska hur FRA sköter signalspaningen, bland annat mot internetburen trafik. I frågan om vilka rapporter som får skickas till Säpo är det Siun som avgör om FRA gör rätt eller inte.

– Våra beslut och instruktioner kan inte överklagas, vi är första och sista instans, säger Maria Broms Hagelin på Siun.

FRA får däremot komma med synpunkter och har rätt att träffa Siun angående en särskild fråga. En sådan fråga är rapporterna som skickades till Säpo där FRA anser att de följt lagen. Siun och FRA har haft ett första möte i ärendet.