Jan Gulliksen är professor på KTH i Stockholm inom människa–dator-interaktion och går enligt it-minister Anna-Karin Hatt (C) allmänt under smeknamnet ”Gulan”.

– Det är ingen slump att vi väljer en person med ”Gulans” profil. Han är en person med ett starkt fokus på den enskilde användaren och på att omsätta tekniken i praktiken, sade Anna-Karin Hatt när hon presenterade honom på en presskonferens.

På torsdagen beslutade regeringen att Jan Gulliksen blir ordförande för Digitaliseringskommissionen som ska föreslå åtgärder för att uppnå de it-politiska mål regeringen lade fast i sin digitala i oktober förra året.

Digitaliseringskommissionen får ett långsiktigt uppdrag – den ska arbeta till slutet av 2015. Den ska en gång om året lämna råd och rekommendationer till regeringen på vilka ytterligare insatser som krävs för att uppfylla det it-politiska målet, enligt Anna-Karin Hatt.

– Det första kommissionen ska göra är att ta fram en handlingsplan för nå det it-politiska målet. Den ska vara klar i december. Så det blir ett ganska snabbt arbete, säger hon.

Vilka experter utöver ordföranden Jan Gulliksen som ska vara med i Digitaliseringskommissionen är fortfarande oklart.

– Vi har hunnit prata mycket lite om vilka som ska vara med och ingen person är tillfrågad än. Men jag skulle vilja se en ung, kreativ och hungrig grupp som representerar olika delar av samhället, men som också kan attackera de här frågorna på ett djärvt och provokativt sätt, säger Jan Gulliksen.

Den digitala agendan innehåller it-mål för en lång rad samhällssektorer, allt från skolan och vården till it-användning inom småföretag. Jan Gulliksen vill inte peka ut något enskilt område som extra högprioriterat för Digitaliseringskommissionens arbete.

– Nej, det tycker jag är lite tidigt att göra. Det får vi föra en diskussion om när vi har etablerat kommissionen. Men vi bör inte kasta oss över alla de här olika områdena på en gång. Det finns säkerligen några nyckelområden som vi bör börja arbeta med tidigt, säger Jan Gulliksen.

Anna-Karin Hatt pekade dock ut ett par områden där det krävs förslag på ytterligare åtgärder från Digitaliseringskommissionen, bland annat skolornas it-användning där Sverige ligger långt från en topposition bland EU-länderna.

– Det klart att det är bekymersamt att skolan fortfarande bara är fläckvis digital, säger Anna-Karin Hatt.

Fakta

Här är några av it-målen:
* Elever och lärare i skolan bör ha tillgång till moderna lärovertyg och varje elev ska efter grundskolan kunna använda modern teknik.
* Myndigheter ska använda ipv6 senast 2013.
* Alla i arbetsför ålder ska ha god digital kompetens.
* Tillgänglighet till och användbarhet av offentliga e-tjänster ska öka.