– Nu får vi kapacitet att smälta ner elektronikskrot motsvarande cirka två miljoner kasserade mobiler per dag. Förmågan att bearbeta så komplicerade material som elektronikskrot gör Rönnskär unikt, säger Roger Sundqvist, platschef på Bolidens smältverk Rönnskärsverken utanför Skellefteå.

Guld luktar inte. Men om det gjorde det, så skulle doften ligga som en tjock rök över hela Rönnskär. I området finns inte bara det jättelika smältverket, utan också en stor guldgruva. ”Välkommen till Guldriket” står det på skyltar vid vägrenen och den lokala fotbollsarenan en bit från smältverket har fått namnet Guldvallen.

Varje dag tillverkas i snitt tre nya guldtackor á 12,5 kilo vid Rönnskärsverken. Varje guldtacka är värd drygt 4,7 miljoner kronor.

Tidigare utvann Boliden allt sitt guld enbart ur malm från gruvor. Men nu är elektronikskrot på väg att ta över allt mer som guldråvara. Redan nu utvinner Boliden två tredjedelar av allt sitt guld ur elektronikskrot från gamla mobiler, uttjänta datorer och diverse andra kasserade elektronikprylar.

Förklaringen till detta är enkel: ur ett ton guldmalm från gruvan kan man bara krama ut cirka åtta gram guld. Men ur ett ton it-skrot går det utan vidare att koka fram 100 gram rent guld.

Dessutom är energiåtgången bara en tredjedel jämfört med utvinning av gruvguld. Och vid sidan av guldet får man också ut betydande mängder koppar, silver, palladium och platina ur it-skrotet.

Nu tas en ny jätteanläggning i drift som gör Rönnskärsverken till den i särklass största aktören i världen när det kommer till att utvinna guld ur it-skrot. Anläggningen som i ett slag långt mer än fördubblar Rönnskärs kapacitet att processa it-skrot, invigdes härom dagen av miljöminister Lena Ek.

Innanför väggarna på den nya niovåningsbyggnaden – högst i Skellefteå – döljer sig en 35 meter hög ångpanna och en jättelik roterande specialugn som utan pardon smälter ner gamla mobiler och kretskort till en guldhaltig metallsmet kallad svartkoppar (se faktaruta).

När den nya superugnen är i full drift kommer Rönnskärsverken att sluka enorma mängder it-skrot – 120 000 ton årligen. Olov Boman, inköpsansvarig för elektronikskrot på Rönnskärsverken, säger att tillgången på elektronikskrot för närvarande är ganska god på marknaden, även om rätt många aktörer är inne och rycker i elektronikskrotet som finns tillgängligt.

– Just nu är det ingen bristsituation på marknaden, men absolut inget överskott heller, säger han.

Men det finns flera faktorer som talar för att det långsiktigt finns tillräckligt med it-skrot att skyffla in i Rönnskärsverkens jätteugnar. Antalet produkter som innehåller elektronik i någon form ökar, samtidigt som livscykeln för många av våra vanligaste elektronikprylar – exempelvis smartmobiler – blir allt kortare.

Dessutom finns en ökad politisk ambition att samla in och återvinna kasserad elektronik, betonar Olov Boman.

– Inom EU säljs omkring 24 kilo elektronik per person och år. Men bara fyra kilo återvinns i dagsläget. Glappet däremellan är potentialen för den framtida tillgången på it-skrot, säger han.

EU planerar att öka sitt återvinningsmål till 13 kilo it-skrot per person och år. I Sverige återvinns dock redan nu 16,3 kilo. Och på Rönnskärsverkens egen hemmaplan Skellefteå ligger elektronikåtervinningen på hela 21 kilo per person och år, enligt Bolidens uppgifter.

Fakta

Guld kan inte oxidera. Därför används en tunn guldplätering ofta på vissa kontaktytor i elektronik. Men mängden guld i elektronik minskar successivt.

200 mobiler innehåller tillräckligt med guld för en 18 karats guldring.

Hittills har mänskligheten bara lyckats utvinna 170 000 ton guld. Samlar man ihop allt guld som utvunnits skulle det bilda en kub på bara 20,5 meter.

Boliden har sedan starten på 1930-talet producerat 31 kubikmeter guld, vilket motsvarar en kub på drygt 3 meter.

Guld är en extremt seg och smidig metall. Ett gram guld kan valsas ut till en hel kvadratmeter bladguld. Ett uns guld (28 gram) kan utan vidare dras ut till en 80 kilometer lång tråd.

Ett kilo guld kostar cirka 380 000 kronor.

Guld är nästan dubbelt så tungt som bly.

Att utvinna guld ur it-skrot är inte gjort i en handvändning. Hela processen kasserad mobil till färdig guldtacka tar ungefär en månad. Här är de viktigaste stegen:

Glas, järn och aluminium plockas bort från it-skrotet, som sedan mals ner för att bli mer lätthanterligt.

It-skrotet smälts i en stor roterande så kallad kaldougn. All plast som finns på exempelvis kretskort används som bränsle i förbränningsprocessen. Det som blir kvar är en glödande metallsmet kallad svartkoppar.

Svartkopparn blandas ner tillsammans med raffinerad kopparmalm i en så kallad konverter, en annan typ av jätteugn som renar metallerna från en rad föroreningar.

Efter att ha raffinerats ytterligare i en så kallad anodugn gjuts metallmassan till stora plattor som består av 98–99 procent koppar. Resten är guld, silver och andra ädelmetaller.

Metallplattorna sänks ner i väldiga elektrolytbad där elektricitet gör att kopparn vandrar över till stålplattor, medan guldet, silvret och övriga ädelmetaller faller ner som slam till bassängernas botten.

Slammet smälts återigen i en kaldougn och genomgår sedan ytterligare en elektrolytprocess som skiljer ut silvret. Kvar blir en guldhaltig lera som sedan raffineras vidare till en produkt kallad guldsand.

Guldsanden smälts och gjuts till färdiga guldtackor.

Ur ett ton elektronikskrot utvinner Rönnskärsverken i snitt:

100 gram guld.

180-200 kg koppar.

400-500 gram silver.