2009 började arbetet med att göra rättsväsendet pappersfritt. Nu, tre år senare, har man börjat uppnå resultat i projektet som kallas RIF, rättsväsendets informationsförsörjning, som leds av justitiedepartementet och involverar flera myndigheter. Målet i den första etappen har varit att information inte ska behöva skrivas in på papper flera gånger i rättskedjan, utan ska kunna följa med från första inmatning hos polisen och framåt.

– Nu arbetar vi med införandet av ett system för ett strukturerat informationsflöde framåt i rättskedjan. Polisen skickar information vidare till åklagare, som sedan går vidare till domstolar. Den sista biten, där information ska skickas från domstolar till andra aktörer kvarstår, säger Björn Borschos, som är ny cio för projektet.

Målet var att den första etappen skulle vara klar i år – men arbetet kommer att bli ett halvår försenat, enligt Cecilia Hegethorn Mogensen, departementsråd och chef för enheten som arbetar med RIF.

– Men vi har precis haft en viktig delleverans inom den första etappen. Sedan tidigare skickas förundersökningar från polisen till åklagare och nu kan de skickas från åklagare till domstol. I september, när leveransen är fullt genomförd ska man slippa att skriva ut och kopiera cirka 700 000 förundersökningar. Det arbetet sköts i dag av utbildade poliser, som i stället ska kunna ägna sig åt att lösa brott. Totalt gäller det tio tjänster, säger Cecilia Hegethorn Mogensen.

Ytterligare en viktig del i arbetet för en pappersfri rättsapparat är att man att drivit på lagändringar. Bland annat har det tidigare funnits formkrav på att stämningar ska lämnas in på papper, något som nu arbetats bort.

Etapp två ska justitiedepartementet ta beslut om under hösten, och då ska även finansieringen spikas. För den första etappen var 210 miljoner kronor avsatta. I den andra etappen ska ett system för bättre statistik om brottslighet tas fram. Med systemet ska Brottsförebyggande rådet, BRÅ, får en tätare koppling till informationsflödet i rättsapparaten.

– Det finns ett förslag för några utvecklingsområden som syftar till att ge en effektivare informationshantering och en större kunskap om brottmålsprocessens verksamheter, säger Björn Borschos.

Projektet har även vuxit genom att fler aktörer än tidigare engagerats. Förut var det Polisen, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och BRÅ som deltog. Nu deltar även Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, och Tullverket och Kustbevakningen ska ansluta sig.

Läs mer om projektet:
Rättsväsendet blir digitalt
Statlig cio leder arbetet

Fakta

Bakgrunden till RIF-arbetet sträcker sig bak till 90-talet. 1996 inleddes arbetet, men först 2009 började man på allvar.

Arbetet med att digitalisera rättsväsendet och göra informationsflödet smidigare är stort, och delas upp i etapper. Etapp ett är snart klar, nu arbetar man med en plan för etapp två.

Arbetet leds av justitiedepartementet. Generaldirektörer för inblandade myndigheter möts regelbundet.