2013 är den moderna tekniken en integrerad och självklar del i det moderna samhället. När datorer och annan modern teknik används i alla samhällssektorer får skolans verklighet inte se sämre ut. It spelar en väsentlig roll i förnyelsen av skolan och det är i den nya läroplanen inskrivet att modern teknik ska användas i undervisningen. Det handlar å ena sidan om att utveckla en it-stödd pedagogik som är effektiv. Å andra sidan handlar det om att it kan underlätta lärarnas dagliga arbete.

När det gäller it-utrustning presenterades nyligen en internationell undersökning, Essie, som gjorts inom EU samt Island, Norge, Kroatien och Turkiet. I de här länderna är genomsnittet 21 datorer per 100 elever i årskurs 8. Motsvarande siffra för Sverige är 59. I samma undersökning redovisades också användandet av datorer i årskurs 4 och på gymnasiet och där ligger Sverige lägre än andra länder. När det gäller användandet i årskurs 8 ligger vi dock något över genomsnittet.

Trots att Sverige är ett land som är alltmer uppkopplat och har god tillgång på datorer är svenska elever sämre än OECD-genomsnittet när det gäller användningen.

I en undersökning som presenterats i Ny Teknik januari 2013 redovisade 72 procent av tillfrågade rektorer att it inte används som stöd i undervisningen i tillräcklig utsträckning på deras skola. Det bekräftas av Skolverkets kartläggning av hur it-verktyg används i undervisningen. Datorerna används i stället i första hand som skrivmaskiner. En orsak är att lärarnas fortbildning inte hängt med.

Moderaterna föreslår därför ett Lärarlyft 3.0 som ska vara en fortbildning med fokus på it i klassrummet. Det syftar till att ge lärare evidensbaserade undervisningsverktyg som underlättas och möjliggörs av den digitala tekniken. Även skolverkets uppdrag om främjande av it-användning bör uppdateras och förstärkas.

Det är påtagligt att skolorna kommit olika långt i implementeringen av datorn som arbetsredskap. Det finns många goda exempel där engagerade arbetslag till exempel arbetar med bärbara datorer i förberedelseklasserna, alltså klasser bestående av elever som nyligen anlänt till Sverige.

Den pedagogiska mjukvaran används där på ett sätt som innebär att eleverna lär sig läsa och skriva mycket snabbare. Genom den digitala kontakten stärks även kontakten med både elever och föräldrar. Användningen av surfplattor har enligt Skolverket visat sig vara en framgång i undervisningen och en effektiv it-stödd undervisningsmetod handlar om att skriva sig till läsning med hjälp av surfplattan.

Nyckeln till framgång är naturligtvis inte datorerna i sig utan en pedagogisk strategi, ordningsregler för användandet av datorer och god teknisk support.

Datorn ska vara en självklar och integrerad del av utbildningssystemet – ett medel för att nå målen. Skolan ska vara en modern och relevant arbetsplats där man arbetar medvetet med it i såväl ett pedagogiskt syfte som ett administrativt.


Betty Malmberg
riksdagsledamot, M, från Östergötland och ledamot i utbildningsutskottet