I en ny rapport har ett antal av förbunden inom vårdprofessionen tillsammans undersökt hur det står till med användbarheten i dagens e-hälsosystem och hur de kan förbättras. Med e-hälsosystem menas här journalsystem, system för patientdata och administrativa system.

Att dagens it-system har många brister framgår med all önskvärd tydlighet. Enligt rapporten måste de förbättras på viktiga områden som garanti av patientsäkerheten, stötta personcentrerad vård och optimerad resursanvändning.

I rapporten lyfts en rad förbättringsförslag fram – de flesta av dem handlar om att samverkan och förankringen i verksamheten måste öka.

Man pekar på vikten av en ständig utvärdering av e-hälsosystem där de kontinuerligt optimeras i förhållande till verksamheten. Rent konkret vill man att varje e-hälsoprojket ska ha en representant från vårdpersonalen med i ledningen och man vill dessutom involvera användbarhetsexperter, hälsoinformatiker och användare mer än i dag.

Utbildningsinsatser är en annan viktig punkt – personalens behöver få högre kompetens och bättre förståelse för e-hälsans möjligheter.

För att användarna ska kunna lita på it-stödet krävs kraftfull infrastruktur och hög driftsäkerhet.

Behovet av förenklingar i användandet lyfts också fram – sådant som samlad inloggning, single sign on, där man bara behöver skriva användarnamn och lösenord en gång för att nå flera system måste införas. Svarstiderna måste bli kortare och dubbeldokumentationen upphöra – informationen ska automatiskt kunna kommuniceras till andra system.

Avslutningsvis konstateras att användbara e-hälsosystem både kan öka vårdkvaliteten och minska kostnaderna, men det kräver att de gamla systemen fasas ut när nya kommer in, både för att förhindra dubbelarbete och för att personalen ska mäkta med nya interventioner och arbetsmetoder.

Slutsatserna i rapporten bygger bland annat på workshops med människor från flera olika yrkesgrupper i vården. Den överlämnades till regeringen i dag.

Fakta

Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tillsammans undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Isabella Scandurra, forskare inom hälsoinformatik, har lett arbetet som har finansierats av Socialdepartementet.

Rapportens namn är " Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013".