Kristian Pedersen arbetar i dag med avtalsfrågor som partner på advokatfirman Delphi. Enligt honom finns det flera sätt att komma ifrån systematiskt låga och oseriösa anbud i upphandlingar.

Nyligen kastade Kammarkollegiet ut flera företag ur en upphandling av it-konsulter, med hänvisning om att anbuden är för låga. Men generellt finns inga medel idag att förbjuda enkronasbud. Enligt Kristian Pedersen, som tidigare har granskat enkronaskonsulterna för Konkurrensverket, finns det ändå medel för att säkerställa att konsulterna verkligen håller vad de lovar. It-konsulter och tekniska konsulter är de områden där problemet med enkronasbuden är störst, men problemet finns även inom kontorsmateriel och livsmedel. Mycket sällan betyder låga timpriser i anbuden en låg totalkostnad i slutändan, fastslår han.

– Leverantörer som sätter lågt pris är inget problem om de bara levererar till priset de utlovar. Dessvärre har problemet med underbud inte blivit bättre sedan jag granskade problematiken för två år sedan, säger Kristian Pedersen.

Största orsaken till förekomsten av orimligt låga anbud är dålig uppföljning av avtalen, anser han.

– På många håll sker nästan ingen avtalsuppföljning alls, fastän en sådan skulle vara självfinansierande. Genom att hålla koll på leveranser och fakturor skulle man få en besparing som är minst lika stor som lönekostnaden och samtidigt få bukt med problemet med oseriösa anbud, säger han.

Det spelar ingen roll om man gör en jättebra upphandling om man inte kontrollerar att man får rätt saker levererat och till de villkor som offererats i upphandlingen.

– Konsultbranschen hamnar i en hård prispress, som tvingar anbudsgivarna att lägga låga priser. Den vidmakthålls genom den hårda fokuseringen på de billigaste tjänsterna, säger han.

Timpriserna säger ingenting om totalkostnaden. En konsult med specialistkunskaper kanske levererar tjänster med högre kvalitet och lägre totalkostnad än en konsult som har lägre kapacitet som tar ut en till lägre timkostnad. Ibland kompenserar sig företag som har låga priser genom att debitera fler konsulttimmar.

– Seriösa leverantörer drabbas hårdast genom att de får en prismässig konkurrensnackdel mot andra som enbart konkurrerar med pris, och som kanske tar betalt för fler timmar än vad som går åt.

Fakta

1. Förändra utvärderingsmodellerna så att anbudspriserna blir bindande för hela avtalsperioden och att utvärdera olika varu- och tjänstekategorier var för och en sig.

2. Följ upp alla avtal. Exempelvis genom att skapa en avtalsdatabas och en controllerfunktion som ser till att avtalen följs.

3. Inför nya avtalsklausuler. Tydliggör kraven på leverantörerna att leverera till satta priser och villkor. Krav på att ersättningstjänster ska levereras till samma pris som grundtjänsterna.