* CBI växer snabbt

– En akilleshäl hos dagens beslutsstöd är att verktygen sällan hanterar beslutsprocesser för många beslutsfattare. Användarna får svårt att skapa ett sammanhang kring beslut, rapporter och information. CBI, collaborative business intelligence, löser problemet att kombinera beslutsstöd med flödesbaserade grupprogram. Tekniken växer explosionsartat eftersom allt fler användare behöver dela information och fatta beslut gemensamt, säger Magnus Ericsson som är affärsområdeschef för CBI på Affecto.

– Genom att ansluta samverkanslösningar till beslutsstödsverktyg så kan olika personer i företag ansvara för sin del av informationen och ändå hålla sig uppdaterad och att följa andra enheter, processer, projekt eller personer, säger Magnus Ericsson.

Området är ett av de snabbast växande på Affecto. Antalet anställda har ökat från 0 till 25 på två år och i år fördubblas personalstyrkan inom detta område, enligt Magnus Ericsson.

* Användarnas intresse ökar

Någon exakt prognos för CBI finns inte. Enligt Dan Sommer som är analytiker på Gartner ökar intresset snabbt bland användarna.

– Beslutsfattandet i många företag blir allt mer drivet av konsumenttrender, vilket kräver snabba beslut om exempelvis nya kampanjer i marknadsfunktionen. Där blir verktyg för gemensamt beslutsfattande allt vanligare, säger han.

CBI gör det möjligt att diskutera, dela, kommunicera och utforska datamängderna i realtid och varefter dataflödena kommer in, går det att dela innehållet i rapporterna och kommunicera det vidare.

– Vi ser en ökning för gemensamt beslutsfattande i organisationer. Ju mer digitala affärsmodeller ett företag har, desto större är behovet av snabbrörlighet, vilket gynnar trenden mot samarbetsrelaterade verktyg, säger Dan Sommer.

* Stöder nya användningsområden

Enligt beslutsstödsleverantören Qliktech stöder CBI nya användningsområden för beslutsstöd..

– Allt fler företag går från att använda beslutsstödet för att ta fram rapporter till att stöda affärsupptäckter, business discovery, där olika personer gemensamt studerar och analyserar data, säger James Rickardsson, som är global marknadsdirektör på Qliktech och som dessförinnan var analytiker på Gartner.

Siffror från Gartner visar att ett nyckelskäl att investera i CBI är att snabba upp beslutsfattandet. Undersökningar därifrån visar att beslutsstödet har en penetration bland användarna på upp till 30 procent i företagen, i relation till hela företagets personalstyrka. Andelen beslutsstödsanvändare ökar som en följd av att beslutsstödet blir mer samarbetsinriktat.

– Allt oftare vill företagen dela data och diskutera de rangliga prognoser som exempelvis prediktiva analyser ofta ger upphov till. Därför är CBI framför allt ett bra sätt att sprida informationen, som innebär att alla beslutsstödsdata inte längre behöver vara i händerna på statistikerna, säger James Richardsson.

* Ger bättre affärsbeslut

Enligt Sven Hamrefors, som är professor i innovation, kommunikation och affärsskapande vid Mälardalens högskola, så fyller CBI en funktion genom att det går att dela och validera affärsinformation i en beslutsprocess.

– Det blir allt mer intressant, med tanke på att innovationsprocesserna allt fler företag hanteras i öppna nätverk. Innovation i öppna system blir effektivare än att var och en arbetar på sin kammare. Genom att arbeta strukturerat för samarbete kan man stödja bättre beslut hos medarbetarna.

– Att träffas och diskutera är alltid effektivast, men ofta finns en begränsning i hur många man kan träffa. Med kombinerade besluts- och samarbetsverktyg går det att dela information med hur många som helst.

Verktygen utgör en plattform för att öka samarbetet inom organisationer, samt för att bädda in beslutsstödet i andra applikationer och operativa processer.

– Man kan köra samma beslutsstödsverktyg inom olika gemenskaper, med gemensam dokumenthantering, kommunikation och spridning av information. Allt fler användare måste ha information snabbt om vad som sker och där räcker sällan vanliga informationsvägar till för att sätta det som sker i ett sammanhang, säger Sven Hamrefors.

Fakta

* Det finns idag ingen exakt definition på CBI, collaborative business intelligence. Begreppet syftar dels på verktyg som kombinerar beslutsstöd och grupprogram, dels på verktyg för analyser av sociala medier, så kallat socialt beslutsstöd, avseende exempelvis relationer mellan användare.
* Trenden handlar om att arbeta med någon form av beslutsstöd, exempelvis från IBMs Cognos, SAPs Business Objects eller Qlikviews Qliktech och att integrera detta med någon form av samarbetsmjukvara, exempelvis Lotus Notes, IBM Connections eller Microsofts Sharepoint. Det finns också verktyg som förenar beslutsstöd och samarbete, exempelvis Jive.
* Samarbetet går ut på att dela kvantitativa data eller kvalitativa, ostrukturerade data för olika typer av analyser. Därmed kan flera personer ta del av och använda beslutsstödsinformationen, samtidigt som det går att strukturera beslutsfattandet i beslutsprocesser. Idag finns sådana processer för nästan alla affärssystem, men sällan på beslutsstöd.
* Ett exempel på användningsområden för CBI är marknadskampanjer, som ofta måste utformas snabbt i samarbete mellan flera leverantörer. Även analyser av sociala medier är ett ökade område. Även stora onlineaktörer, som speljättar, använder CBI för att låta flera personer analysera speldata, exempelvis loggar, utifrån olika aspekter.