I en utredning som lämnas till regeringen på fredagen föreslås en ny huvudregel för vilka avgifter som myndigheterna ska få ta ut för att lämna ut sina data. Det kan leda till betydligt lägre kostnader i många fall, enligt utredaren Göran Gräslund, tidigare generaldirektör på Datainspektionen.

– Den nya huvudregel vi föreslår innebär att myndigheterna bara ska få ta betalt för marginalkostnaden – det betyder att det får täcka kopiering, tillhandahållande och spridning. Men kostnaden för att skicka en elektronisk handling är ju mycket låg, säger han.

Relaterat: Myndigheter usla på öppna data.

Det ska jämföras med den huvudregel som gäller i dag där myndigheterna har rätt att ta betalt till så kallat självkostnadspris vilket också omfattar insamling och lagring.

– Det kan synas som en dramatisk förändring. Men då ska man komma ihåg att regeringen kan besluta om undantag för vissa myndigheter som exempelvis Lantmäteriet. Så var kostnaderna hamnar är svårt att säga innan regeringen gjort sin bedömning om vilka undantag som ska göras.

Finns det inte en risk att alla data som är intressanta för att bygga tjänster blir undantagna? 

– Ju mer man lämnar ut till låg eller ingen kostnad desto bättre om man utgår från EUs psi-direktiv som syftar till större öppenhet. Men det är en politisk fråga om det ska tas betalt eller inte. Det viktiga är att det blir så få undantag som möjligt från huvudregeln, säger Göran Gräslund.

Utredningens grunduppdrag är att ta fram förslag på hur svensk lag behöver anpassas för att uppfylla psi-direktivet och en ny lag ska finnas på plats i juli nästa år.

– Vi föreslår också att lagen utvidgas till att även omfatta kultursektorn – arkiv, bibliotek och museer.

Riksarkivet får också en viktig roll som nav för utvecklingen.

– För att underlätta utvecklingen föreslår vi att myndigheterna blir skyldiga att göra sammanställningar över vilka data som man kan lämna ut för vidareutnyttjande. Där tänker vi att Riksarkivet får ansvaret för att se till att det tas fram, säger Göran Gräslund.

Han pekar också ut Vinnovas arbete med en portal för öppen data som mycket värdefullt.

– Där tänker vi oss också att Riksarkivet får i uppdrag att ta över den och driva den vidare.

I utredningen finns också ett par förslag som ska underlätta möjligheten att pröva eventuella avslag från myndigheterna. Dels föreslås att myndigheterna på begäran måste motivera sina villkor skriftligt och dels att Konkurrensverket får ett tillsynsuppdrag där de ser till att myndigheterna inte sätter upp diskriminerade villkor.

Fakta

  • PSI är en förkortning för Public Sector Information och är ett direktiv från EU-kommissionen som ska göra information från myndigheter mer tillgänglig för allmänheten men även för den som vill skapa kommersiella tjänster.
  • I Sverige har direktivet skrivits in i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen från 2010. En ny lag med ytterligare anpassningar ska vara införd i juli 2015.
  • I utredningen Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) som lämnas till regeringen imorgon finns förslag på hur den nya lagen bör utformas och hur myndigheternas arbete med öppna data ska utvecklas.