Agila metoder för systemutveckling, som Scrum och XP, handlar om korta projektcykler för att kunna hantera kontinuerlig förändring. Som en del av det kan ständig omprioritering av mål i projekt ingå. Det står emot långsiktig planering, både för hela företag och för produktfamiljer, som av tradition har fokuserat på långsiktiga strategiska planer som är svåra att förändra.

Relaterat: Itil och agilt kan samsas - trots allt.

Faran är att det blir svårt att synkronisera den övergripande planeringen med de enskilda utvecklingsprojekten. I värsta fall ger den förbättrade systemutvecklingen bara ett marginellt bidrag till företaget eftersom dess övergripande funktioner och nya arbetssätt inte går hand i hand.

– Det krävs nya plattare strukturer för att få ut full potential av agila projekt och leanprojekt, säger Gunnar Heldebro. Han är i dag konsult i det egna företaget Heldebro Development Excellence, men har ett långvarigt förflutet som utvecklare och chef på Ericsson.

Han framhåller vikten av att ge de enskilda projektgrupperna befogenheter balanserade med mål som ger incitament till samarbete mellan grupper och att företagsledningen måste vara involverad.

– Att jobba agilt ställer helt andra krav på ledarskap. En plattare struktur resulterar i närhet, vilket ställer högre krav på kompetens och social kompetens för att kunna leda. Det gäller att vara lyhörd och flexibel och att lämna ifrån sig ansvar, säger Gunnar Heldebro.

Niclas Nilsson, auktoritet inom utvecklingsmetoder, känner igen problemen:

– Olika processer rör sig olika fort. Ett exempel är att en projektgrupp vill sjösätta en ny version av en applikation varje månad, men att beställarna bara kan ta emot en ny version var nionde månad.

Vad kan man göra åt det?
– Det är jättesvårt. Man måste försöka förändra företaget bit för bit, säger Niclas Nilsson.

Henrik Kniberg är förbättringscoach inom agila metoder och lean på konsultföretaget Crisp. Även han framhäver vikten av att genomföra förändringar stegvis för att underlätta synkronisering av övergripande planering och enskilda utvecklingsprojekt.

– Om man i dagsläget släpper en ny version av systemet varje halvår kan man gradvis krympa det till kvartalsreleaser och sedan månadsreleaser, säger Henrik Kniberg.

För att komma dit, och för att förbättra synkroniseringen mellan övergripande planering och enskilda projekt, anser Henrik Kniberg att det är viktigt att minska fokus på de enskilda projekten.

– Rikta in er på produkterna som skapas i stället. Det är de som lever kvar, inte projekten.

Mattias Bergströmner, ansvarig för affärsområdet test på konsultföretaget Sogeti i Sverige, ser just tester som en väg att skapa balans. Han anser att ett tidigt fokus på tester, även under strategisk planering, underlättar. Om testerna formuleras i samstämmighet med de övergripande affärsmålen och genomförs kontinuerligt under utvecklingsprojekten skapas en koppling mellan de övergripande affärsmålen och de enskilda utvecklingsprojekten.

Fakta

Agila metoder saknar inte bara täckning uppåt i beslutshierarkierna. Ken Schwaber, en av skaparna av den agila metoden Scrum, påtalar i en intervju i Infoworld att Scrum är ett övergripande ramverk för att utveckla komplexa produkter. Det är inte en metod som i detalj anger hur produkterna ska utvecklas.