Den snabbt växande och fragmenterade beslutsstödsmarknaden gör många kunder förvirrade. Det säger Jonas Andersson på analysföretaget Herbert Nathan, som har genomfört en granskning av den svenska beslutsstödsmarknaden.

– Just nu märks detta särskilt tydligt eftersom det pågår väldigt mycket aktiviteter på marknaden. Det är lite som 1997-1998 då det pågick många förstadier till upphandlingar. Företagen inväntar ett bra investeringsläge, säger Jonas Andersson.

Marknaden för beslutsstöd växer med 15-20 procent per år och nya leverantörer strömmar ständigt till. För många företag uppstår problem med att särskilja affärssystem från beslutsstöd. Det svåra är inte att skilja mellan själva verktygen, utan att avgöra vilka informationsbehov som behöver tillgodoses.

– Ett problem för kunderna är att beslutsstöd är en ung marknad, som befinner sig ungefär där kundvården var för 10-15 år sedan, med mängder av nya system, verktyg och aktörer på marknaden.

Ofta börjar investeringen i beslutsstöd när företag börjar fundera på vilket nytt affärssystem de ska ha. Men det är inte alltid nya affärssystemfunktioner som behövs utan bättre information från systemen, exempelvis i form av bättre datakällor.

Företagen vet helt enkelt inte hur informationsbehovet ska mötas. Man köper bra verktyg, men ändå blir investeringen inte bra.

– Då inser många företag att de inte behöver byta eller uppgradera affärssystemet, utan behöver skaffa nytt beslutsstöd, säger Jonas Andersson.

Den vanligaste frågan för kunderna är i dag hur företaget ska få ut bättre information som kan användas för rapportering och mätningar av verksamheten. I fyra av fem upphandlingar av affärssystem blir det aktuellt att fundera även på beslutsstödsverktyg och i ett fall av fem blir följden av företagen bara köper ett beslutsstödsverktyg.

– Följden blir att alltså att många affärssystemupphandlingar blir till beslutsstödsinvesteringar. Orsaken är att företagens största problem i dag är att mäta och styra. I ett konjunkturläge med kostnadspress försöker man hitta möjligheter att identifiera var flaskhalsar är, var man kan bli effektivare och var produktiviteten kan ökar. När konjunkturen vänder uppåt handlar det i ökande utsträckning om att generera intäkter, skapa nya affärer och få fler kunder, säger Jonas Andersson.