Det måste till en bättre styrning när det gäller arbetet med it-brott. Varken i de styrdokument som riktar sig till Polisen eller Polisens interna styrdokument omnämns it-brott eller it-relaterad brottslighet i dag.

Däremot finns it-relaterad brottslighet med som nationellt mål i Rikspolisstyrelsen preliminära planeringsförutsättningar för 2014.

Det framgår av en rapport från en inspektionsgrupp vid Rikspolisstyrelsen. I rapporten föreslås flera åtgärder för att förbättra polisens arbete med it-brott och it-relaterad brottslighet.

Grafik: It-brotten som ökar mest.

Det handlar om att vidga begreppet it-relaterad brottslighet som i dag är för snävt anser inspektionsgruppen. Även brott där en del av bevisningen är it-relaterad, exempelvis i form av filmer på mobiltelefoner, bör betraktas som it-relaterad brottslighet för att det ska finnas rätt kompetens när de utreds.

Inspektionsgruppen är också bekymrad över att olika polismyndigeter prioriterar arbetet så olika. En mätare på det är att väntetiderna när det gäller it-forensiska undersökningar, det vill säga kriminaltekniska undersökningar som är it-relaterade, kan variera mellan noll och nästan tio månader. Gruppen pekar också på att it-forensikerna måste få ägna sig åt sina specifika arbetsuppgifter och inte användas för visualisering av förundersökningar, fingranskning av barnpornografi eller rena it-administrativa sysslor.

”Detta gäller i synnerhet då man kan förutsätta att it-forensikerna kommer att få en alltmer pressad arbetssituation i takt med att it-inslaget i den polisiära vardagen ökar”, skriver gruppen.

Utbildning om it-relaterad brottslighet saknas och generellt är också polisernas kunskap om it-relaterad brottslighet låg. Men när det gäller utbildning börjar det nu komma förslag och Polishögskolan ska göra en genomlysning av samtliga kursplaner när det gäller it-brottsperspektivet, konstateras i rapporten.

Några av inspektionsgruppens rekommendationer till Rikspolisstyrelsen:

 • Begreppet it-relaterad brottslighet bör vidgas till brott med it-relevans. Det ska omfatta alla brott, oavsett brottstyp, där it på något sätt inverkar. Det kan handla om att it varit en förutsättning för genomförandet, att it understött brottet på något sätt eller att it på något annat sätt påverkar utredningen av brottet.
   
 • It-relevansen i alla typer av brott bör lyftas i centrala styrdokument.
   
 • Nationella riktlinjer bör utvecklas som ett metodstöd för utredning av brott med it-relevans. Innehållet ska utgöras av ett relevant beslutsstöd och annan vägledning. Målsättningen ska vara att Polisen utreder brott med it-relevans enligt en gemensam nationell metodik.
   

Rekommendationer till polismyndigheterna:

 • Eftersträva en integrering av it-forensikernas arbete i den övriga löpande verksamheten såväl operativt som i utbildningssammanhang.
   
 • Renodla it-forensikernas arbetsuppgifter.