Tjänsten, som i princip består av ett webbformulär, är ett svar på EU-domstolens beslut nyligen där en spansk man gavs rätt att få bort känslig personlig information från sökträffarna. EU-domstolens beslut är prejudicerande och innebär att alla EU-medborgare har rätten att bli "glömd" av Google - om vissa krav är uppfyllda. Det ska bland annat handla om information som inte är relevant eller för långtgående.

Den EU-medborgare som vill bli glömd av Google kan nu lämna in en begäran till Google via den nya webbsidan. Till begäran ska bifogas kopia på id-kort, vilket lands lagar som åberopas och vilken länk det gäller. Google kommer sedan att granska varje fall individuellt och där väga den personliga integriteten mot allmänintresset - en politiker som gjort bort sig kan exempelvis inte räkna med att få försvinna från sökresultaten.

Google har samtidigt satt samman en särskild arbetsgrupp som ska försöka ta fram en mer långsiktig strategi för att hantera de befarade floderna av krav på rensningar som komma skall. I arbetsgruppen sitter både Googletoppar som styrelseordföranden Eric Schmidt och chefsjuristen David Drummond, och externa personer som Wikipedias grundare Jimmy Wales och FN-rapportören Frank La Rue.