Dator
Radiotjänst drog in 120 miljoner kronor extra under 2013, sedan datorägare börjat avkrävas tv-avgift.

Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sina linjära kanaler på webben, har Radiotjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling. Nu är det slut med det.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag beslutat att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare. Det framgår av ett pressmeddelande. Att äga en dator leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas.

En tv-mottagare är enligt lagen en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program. Den som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift.

Domstolen anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program och konstaterar att det förvisso finns detaljer i motiven till lagen som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt domstolen att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer.

Den skyldigheten har inte funnits tidigare och saknar tydligt stöd i lag.

Domstolen anser även att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Så är enligt domstolen, som tar stöd i yttrandefrihetsgrundlagen, inte fallet när det gäller webbsändningar.