Misstag 1: Missa affärsproblemen.  

Företagen bör inte rusa in och satsa på beslutsstöd om de inte har ett tydligt affärsargument. Ett av de vanligaste misstagen är att bestämma sig för snabbt, utan att klart definiera vad företaget vill uppnå. Det finns ingen magisk silverkula, som en del högt uppsatta chefer i företagen tror. Utan ett konkret affärsproblem att lösa, är beslutsstödsinvesteringen dömd att misslyckas.

Misstag 2: Glömma slutanvändarna.

Mer än någon annan teknik är beslutstödet helt beroende av användarna för att ge effekt.

It-avdelningen har en tendens att köpa beslutsstöd i ett vakuum, utan att få stöd från de medarbetare som förväntas använda tekniken. Att anta att användarna kommer att utnyttja ett beslutsstödsverktyg bara för att det införs som företagsstandard är det vanligaste misstaget. I själva verket är användaracceptans den enskilt viktigaste organisatoriska faktorn bakom en lyckad beslutsstödsinvestering.

Misstag 3: Bortse från säkerheten och juridiska aspekter.

Att ge användarna mängder av data och låta dem testa fritt är ett misstag. För att ett beslutsstödsverktyg ska fungera långsiktigt måste det fungera i samklang med företagets säkerhet, styrning och juridiska krav.

Misstag 4: Tappa bort sig bland funktionerna.

Största risken är att företaget fastnar i mängder av funktioner som kräver integration med gamla system. Många företag utvärderar beslutsstödsverktygen utifrån funktioner i verktygen, exempelvis rapportering, styrkort och annat. Sedan glömmer de en väldigt viktig funktion: integration. Integrationen med kontorsapplikationer är avgörande. Många verktyg integrerar med Excel men färre gör det med Outlook.

Att bädda in beslutsstödsobjekt i andra applikationer, exempelvis portaler och att integrera dem med olika klienter och apparater, kan bli en större utmaning än väntat. Många användare glömmer också integrationen med affärssystem, molntjänster exempelvis från Salesforce och andra externa tjänster. 

Misstag 5: Installera oflexibelt beslutsstöd.

Ett av de värsta misstagen är att välja en beslutsstödslösning som inte är agil. Centraliserat beslutsstöd blir allt mindre vanligt. Istället blir självservering normen. Gammal monolitisk infrastruktur haltar till fördel för lösningar som fungerar med nya datakällor, med flexibilitet och användbarhet. 

Misstag 6: Glömma mobilerna.

Många företag glömmer mobiliteten när de väljer beslutsstöd. Hur beslutsstödet används är dock lika viktigt som vad det används till. En enkel sammanställning på en smarttelefon kan därmed vara mycket mer värdefull än alla pappersbaserade rapporter i hela företaget. 

Misstag 7: Installationspanik.

Att lyckas med beslutsstöd handlar inte om att installera det snabbt. Big bang fungerar bra för affärssystem, men inte för beslutsstöd. Vid införande av beslutsstöd är tålamod en dygd. Det gäller att avsätta tillräcklig tid för utbildning och för att se till att alla har den nödvändiga kompetensen för att använda verktyget. Att installera verktygen i flera steg är ett sätt att successivt lösa de problem som uppstår, samt för att prioritera de resultat som företaget vill uppnå.

Misstag 8: Otillräcklig utbildning. 

Här görs ofta för små insatser i utbildning, samtidigt som företagen inte har kalkylerat fram en realistisk utbildningsbudget. Företagen tömmer alla resurser på mjukvara och installation. 
Många av dagens beslutsstödsverktyg är komplexa och kräver omfattande utbildning om företagen ska få ut något värde från dem. Vidare krävs fortbildning så att användarna successivt lär sig mer om verktygen. 

Misstag 9: Ovilja att dela information.

Många företag samlar in stora mängder information, men är inte villiga att dela den med användarna. Genom bättre och mer delad information kan företagen undvika risker och fatta informerade beslut som driver utvecklingen framåt. Här gäller det att inte nöja sig med de fördefinierade uppsättningar av rapporter som finns, utan att tänka kreativt, både när det gäller att undvika och identifiera risker och att skapa nya affärsmöjligheter.