I snitt går 26 minuter per dag bort på it-strul enligt fackförbundet Visions medlemmar som i huvudsak består av tjänstemän i kommun och landsting. Sammantaget blir det nästan 11 timmar per månad per medarbetare som går förlorade. Slår man ut det på alla Visions medlemmar landar kostnaden på 2,5 miljarder per år.

Även om de flesta av de 1 400 medlemmar som svarat på enkäten i grunden anser att it-systemen underlättar deras arbete finns det ändå gott om utrymme för förbättringar. 38 procent tycker inte att it-systemen bidrar till att minska stressen i arbetet. En dryg fjärdedel uppger exempelvis att it-systemens utformning styr arbetet på ett onödigt sätt.

16 procent anser att it-systemen inte har de funktioner som krävs för deras arbete. Och nästan fyra av tio tycker att de skulle behöva utbildning för att använda systemen på ett effektivt sätt.

I rapporten slås också fast att delaktighet är avgörande för hur medarbetarna upplever stress och strul. 94 procent av dem som hade haft inflytande vid utveckling eller inköp av it-system anser att it-systemen för kvaliteten i arbetet hög men bara 79 procent av dem som inte hade varit delaktiga kände likadant. På samma sätt anser 92 procent av dem som varit involverade när it-systemen köpts in att de gör att resurserna används mer effektivt. Det tyckte bara 78 procent av de andra medarbetarna.