Din nya regering har en stor uppgift framför sig; att på allvar ta sig an de framtidsutmaningar vi står inför. De utmaningar som bland annat Framtidskommissionen beskriver utförligt i sin slutrapport från förra våren och som är kopplade till bland annat hållbar tillväxt, demografisk utveckling, demokrati, jämställdhet och social sammanhållning, och där digitaliseringens möjligheterär en självklar pusselbit i sammanhanget. Vilket hittills mer eller mindre har förbisetts.

För tyvärr kan vi konstatera att digitaliseringsfrågan – inte heller denna gång – blev en valvinnare. Den totala frånvaron av dessa frågor i debatten är minst sagt oroande. På både Socialdemokraterna.se och Miljöpartiet.se lyser digitaliseringsfrågorna helt med sin frånvaro. Där S och MP beskriver sina olika politikområden återfinns inte ett ord om den digitaliseringsrevolution som vi just nu är mitt uppe i. Inte ett ord om hur digitaliseringen kan bidra till att lösa de framtidsutmaningar som väntar oss. Socialdemokraterna utlovar i sitt Framtidskontrakt, som antogs under partikongressen i april förra året, ”en politik för att skapa fler jobb”, något som kräver ”investeringar i skolan och utbildningen. [...] en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd. Och inte minst kräver det att vi driver på omställningen för att möta klimatutmaningen.” Allt detta kan en progressiv och väl genomtänkt digitalisering av Sverige bidra till att uppnå.

Därför Stefan Löfven; se till att följa upp de goda initiativ som Alliansregeringen, med Centerpartiet i spetsen, tagit under sina åtta år vid makten. Jag tänker på En digital agenda för Sverige och det uppdrag som Digitaliseringskommissionen fick att säkerställa att regeringens ambitioner inom området fullföljs. Jag tänker också på Bredbandsforum, där företag, myndigheter och organisationer gemensamt arbetat för att identifiera hinder och hitta lösningar som ökar människors tillgång till bredband i hela landet.

Se nu till att dessa initiativ får mandat att jobba vidare! Och fortsättningen kommer att kräva nytänkande och reformer, inom flera politikområden. För digitaliseringen är inget eget politikområde. Den går (eller bör gå) som en röd tråd genom alla departement, alla utskott, genom kommunal- och landstingspolitik. Detta kräver samordning och styrning. För att hantera det ser vi gärna en centralt placerad minister med tydligt uppdrag och mandat att driva på alla departement och alla politikområden i digitaliseringsarbetet. En person med makt att arbeta fram och driva igenom nationella planer för skolans digitalisering, för vården och omsorgen och för ett hållbart Sverige.

Vi i branschen bidrar självklart mer än gärna till målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För det är ett mål som även den nya regeringen bör sträva mot. Eftersom det är ett mål som är bäst för hela Sverige.

Ellinor Bjennbacke är näringspolitisk chef på It & Telekomföretagen inom Almega.