Tele2 hade överklagat ett krav på lagring som PTS skickat, med hänvisning till att de svenska bestämmelserna har samma brister som EU:s ogiltigförklarade datalagringsdirektiv. Men det går inte rätten med på.

"De svenska bestämmelserna berörs till viss del av den kritik som EU-domstolen har riktat mot datalagringsdirektivet. Det gäller främst vilka uppgifter som ska lagras, men till viss del även myndigheters tillgång till lagrade uppgifter och bestämmelserna om säkerhet för lagrade uppgifter. Konstaterade svagheter i den svenska regleringen vägs emellertid upp av andra faktorer, till exempel att de svenska säkerhetsreglerna är mer omfattande och preciserade än reglerna i datalagringsdirektivet och dessutom medför ett högre krav på skyddsnivå", skriver Förvaltningsrätten i Stockholm i ett pressmeddelande.

"Det totala intrånget i rättigheterna utgör därför godtagbara inskränkningar mot bakgrund av att bestämmelserna syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter effektiva verktyg vid utredning av brott."

Rätten har även skickat med ett uttalande från chefsrådmannen:

- För att värna den enskildes integritet är det mycket viktigt att datalagringsskyldigheten inte går längre än vad som är nödvändigt. Integritetsskyddet måste samtidigt vägas mot till exempel polisens möjlighet att utreda och klara upp allvarliga brott och då är tillgången till uppgifter om elektronisk kommunikation ett mycket värdefullt verktyg.

- Detta motiverar ett visst intrång i till exempel rätten till respekt för privatliv. Det är dock viktigt att komma ihåg att de uppgifter som Tele2 Sverige AB är förelagda att lagra inte avser innehållet i den elektroniska kommunikationen utan enbart övervakning av datatrafiken, säger chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson.

Hela domen kan läsas på Förvaltningsrättens webbsida.