Vi är ett antal medborgare som var och en har lång erfarenhet av upphandlingar av it-system, utveckling av systemstöd och it-styrning i allmänhet. Trafikverkets planerade projekt för att skapa ett nytt trafikledningssystem gör oss allvarligt oroade.

I en artikel i Dagens Nyheter i somras tecknas en bild av ett vanskligt upplägg. På ett antal punkter tycks Trafikverket göra avsteg från väl etablerad praxis när det gäller hur man bör byta it-stöd för en verksamhet. Som skattebetalare och resenärer kan vi inte låta bli att engageras när vi ser ett skepp styras ut i full fart på ett hav fullt av isberg. Våra onda aningar förstärks av ett antal tidigare haverier under liknande premisser inom andra verk (Rikspolisstyrelsen, Svenska kraftnät). Vi vill därför fästa Trafikverkets och allmänhetens ögon på ett antal faktorer som får varningsklockorna att ringa högt.

Pressad tidplan: Tar man inte tillräcklig tid på sig är risken överhängande att man inte når målen utan att tvingas ta genvägar. Resultatet brukar bli försenad leverans, sämre kvalitet och högre kostnad. Hög komplexitet: Vi får en bild av en mycket komplex situation som på kort tid ska hanteras genom ett enda alexanderhugg. Det brukar inte fungera.

En enda stor upphandling: Det är fruktansvärt svårt att bilda sig en god uppfattning av vad ett system kan leverera vid en upphandling. Riskenblir mindre om man handlar upp mindre bitar. En stor budget begränsar leverantörerna till ett antal stora.

Åtta olika tekniska miljöer och arbetssätt ska sammanföras: Betydligt bättre vore det att välja ut en av trafikledningscentralerna och genomföra förändringen där först. Det minskar risken att misslyckas helt, och konsekvenserna begränsas.

Man köper ett standardsystem som ska anpassas: Den väl beprövade grundregeln är att man inte ska anpassa standardsystem. Antingen anpassar man verksamheten efter standardsystemet eller så utvecklar man skräddarsytt.

Kritiska röster bland de berörda: Det är svårt att lyckas med en satsning av det här slaget om man inte har organisationen med sig och tar tillvara den kompetens och sakkunskap som finns där.

Bra praxis vid införande av system är att genomföra en eller flera piloteroch sedan införa systemet i mindre steg, så varje steg förenas med lärande. Det behövs ett nära samarbete med verksamhetskunnigt folk, och en optimering mot ett tydligt verksamhetsmål. Dessutom är det en fördel att köra det nya systemet parallellt med det gamla för att inte låsa sig vid en lösning som inte fungerar.

Den sammanlagda bilden av upphandlingen är att risken är mycket hög och fokuset felaktigt. Det är problem som går att adressera, men då måste rätt initiativ tas nu, innan upphandlingen har gått för långt. Vi hoppas innerligt vi har fått fel bild av projektet. Misslyckade stora systembyten är alltför vanliga, och vi hoppas slippa läsa om ännu ett. Vår förhoppning är att Trafikverket kan lugna oss och andra medborgaregenom att förklara hur faktorerna ovan ska hanteras.