Patientdatalagen och den nuvarande socialtjänstlagen måste uppdateras - det var slutsatsen i den statliga utredningen Rätt informaton på rätt plats i rätt tid, som presenterades före sommaren.

När CS talade med utredaren Lena Lundgren i samband med att utredningen presenterades förklarade hon att det handlade om att få informationen att bättre följa individen och inte organisationen:

– När det gäller socialtjänstsidan är lagstiftningen rätt gammal och vi vill ha nya lagstiftning för både vården och socialtjänsten så att de verkligen går hand i hand. Det blir mycker mer patientsäkert.

Men nu går Datainspektionen till generalangrepp mot utredningen.

– Bristerna i förslagen riskerar att leda till en obefogad spridning av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och det är oacceptabelt, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö i en kommentar.

I yttrandet skriver Datainspektionen att "bristerna i analysen är så stora att förslagen inte kan läggas till grund för lagstiftningsåtgärder. Inspektionen avstyrker således i princip utredningens förslag i sin helhet."

På punkt efter punkt underkänner Datainspektionen utredningens förslag. Inspektionen saknar en konsekvensanalys och skriver "betänkandet är ordrikt och omnämner även integriteten frekvent, men genomgående saknas djupare analyser av vilka integritetsintrång som förslaget medför".

Med utredningens förslag skulle betydligt fler få tillgång till sekretesskyddad information. Enligt Datainspektionen blir konsekvensen att de som söker vård helt enkelt får finna sig i att alla deras patientuppgifter, även känsliga uppgifter som vård inom pyskiatrin eller utskrivning av abortpiller, blir tillgängliga hos ett mycket stort antal vårdgivare och dessutom för forskare och utbildningsverksamhet. Det här kan leda till att patienter undviker att söka vård och blir därmed ett hot mot den patientsäkerhet som utredningen vill värna.

Inte heller utredningens ambition att närmare sy ihop lagstiftningen för socialtjänst och sjukvård finner nåd inför Datainspektionens ögon. Förslagen bortser från att det är olika verksamheter med olika mål och syften och olika regelverk och de juridiska utmaningarna som finns med ett ökat informationsutbyte mellan dem trivialiseras av utredningen anser inspektionen.

Att tillåta direktåtkomst av så stora personuppgiftssamlingar med känsliga uppgifter mellan socialtjänst och sjukvård, utan noggranna analyser över vilken spridning de kan få och konsekvenserna för den enskildes integritet, strider mot både Europakonventionen och regeringsformen enligt Datainspektionen.

På en enda punkt får utredningen godkänt och det gäller förslaget att Datainspektionen ska kunna förena sina beslut om förelägganden och förbud med vite. Men samtidigt betonar inspektionen att ett svagt integritetsskydd i regelverket inte kan kompenseras med ökade befogenheter för tillsynsmyndigheten.

Här kan du läsa hela yttrandet.

Fakta

Utredningen Rätt informaton på rätt plats i rätt tid har haft i uppgift att:
- kartlägga – efter att ha gjort en avvägning mellan verksamhetens behov och den enskildes integritet – vilken typ av information inom vård och socialtjänst som exempelvis behöver lämnas ut genom direkåtkomst
- identifiera nödvändiga förutsättningar för en mer sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten och vilka hinder som finns
- föreslå lagstiftningsåtgärder som ger behörig personal och beslutsfattare inom sjukvården och socialtjänsten tillgång till nödvändiga uppgifter.