It-minister Mehmet Kaplan, MP, meddelar i dag att regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader. I uppdraget ingår också att kartlägga it-projekt med hög risk.

– It är grundläggande för många myndigheters verksamhet och it utgör en betydande kostnad för staten som helhet. För att säkerställa att statens pengar används effektivt är det viktigt att regeringen har en god bild av de statliga myndigheternas it-användning, kommenterar Mehmet Kaplan.

ESV ska bland annat utarbeta förslag till regeringen på hur mätning och rapportering av de statliga myndigheternas it-användning kan utvecklas och hur statsförvaltningens digitalisering kan följas upp.

Mehmet Kaplan säger att det kan omfatta hur statliga myndigheter ska mäta och rapportera effektiviteten i användningen av it, kostnader, strategiska projekt och projekt med hög risk.

– Det är angeläget att följa upp effekter av investeringar i it och att få en samlad bild av strategiska it-projekt med högre risk. Det gäller både för enskilda myndigheter och för staten som helhet.

Fakta

Enligt ett beslut i riksdagen i december förra året avsätts 80 miljoner kronor varje år 2015-2018 för insatser för bättre service till medborgare och företag till en lägre kostnad. Detta ska bland annat nås genom tydligare styrning vid införande av förvaltningsgemensamma lösningar, långsiktigt förvaltningsansvar för gemensamma digitala lösningar, förstärkt uppföljning av myndigheternas it-användning och förstärkt förmåga att styra, leda och samordna en digitalt samverkande statsförvaltning.