Vad är det vanligaste misstaget när företag inför beslutsstöd? Det är att inte veta vilka beslut man behöver fatta eller vilka data som behövs för att fatta ett visst beslut, säger Mark Zangari.

Han driver sedan några år tillbaka företaget Quantellia, ihop med beslutsstödsforskaren Loreen Pratt, som är en av de ledande profilerna inom maskininlärning och neutrala nätverk. Quantellia kompletterar existerande beslutsstödsverktyg, betonar han.

– Vi ersätter inte beslutsstöd, men vi gör det möjligt att fokusera på besluten om vilka data som behövs och de viktigaste aspekterna av de beslutsproblem som ska lösas, säger Mark Zangari.

Samband mellan data är ofta så komplexa och beslutsfattandet innefattar så många skilda intressen, att det inte går att identifiera samband på ett enkelt sätt. Människor tenderar också att ha olika viljor och en begränsad kognitiv förmåga när det gäller att beakta många variabler i komplexa beslutssituationer.

– Ändå utgår många företag från data eller big data och försöker identifiera problem eller hitta lösningar. I själva verket är ju verkligheten ofta den motsatta. Det finns problem i verksamheten och det finns vissa data att tillgå, men det väsentliga saknas ofta i datan, säger Zangari.

En av företagets partner i Norden är konsultföretaget Informed Decisions, vars Sverigeansvariga Göran Källmark använder verktyget för få till stånd ett ökat modelleringstänk i användningen av beslutsstöd hos kunderna. Människors begränsade problemlösningsförmåga hindrar ofta ekonomiskt rationella beslut, betonar han.

– Människor är bra på att visualisera och på motoriska funktioner, men den kognitiva kapaciteten när det gäller beslutsfattande är begränsad. Därför krävs modeller som åskådliggör många komplexa samband på ett lättbegripligt sätt, säger han.

En organisation har ofta många individer och avdelningar, med olika mål och uppfattningar om vad man ska fatta beslut om och vad det ska leda till. Samtidigt är det en komplex fråga att hantera beslutsstödet, där både tekniker, chefer och affärsfolk kan ha olika uppfattningar.

– Frågan man bör ställa sig är vilken information man behöver för att fatta ett bra beslut med bra konsekvenser, säger Göran Källmark.

Quantellia erbjuder både beslutsstödsmjukvara och en metod som används av ett drygt 20-tal organisationer, framför allt inom finanssektorn. Inriktningen är framför allt planering och optimering av resurser.

Än så länge är antalet användare som vill visa referensarbete begränsat. Men Zangari berättar bland annat om ett projekt i Liberia, som gick ut på att hitta faktorer för att öka välståndet. Man insåg att stabilitet var en viktig faktor, men behövde identifiera åtgärder som skulle få ett så positivt resultat som möjligt, inom ramen för extremt begränsade resurser.

– Vår modell visade att en av de viktigaste faktorerna för att få stabilitet var att skapa fred. För att få fred krävdes ofta att medlare snabbt kunde sättas in vid snabbt uppblossande stamkonflikter, som kunde spridas och bli till inbördeskrig. Medlarna behövdes sättas in snabbt, med hjälp av nyinköpta motorcyklar, säger Zangari.

Fakta

Inriktning: verktyg och metoder för att förenkla komplext beslutfattande. Företagets verktyg World Modeller är tänkt att ge ett helikopterperspektiv för att åskådliggöra olika samband. Verktyget kan bland annat användas ihop med statistikprogrammet R, samt beslutsstödsverktyg som Qlik och Tableu.

Huvudkontor: Mountain View.

Vd: Mark Zangari.

Antal anställda: 74, men företaget är i en snabb tillväxtfas och nyanställer, med sikte på en ökad global expansion.