Databaser är bottenplattan i nästan alla it-lösningar inom näringslivet. Utan data blir det inga applikationer och för att hantera data krävs databashanterare. Efter att ha varit ett produktområde som förändrats lite under många år har utvecklingen tagit ordentlig fart under de senaste fem åren. Från att ha haft en totalt dominerande roll har relationsdatabasen blivit utmanad på allvar av flera alternativa typer av databaser.

En genomgång av marknaden visar att valmöjligheterna är många.

  • Relationsdatabasen

Relationsdatabaser som Oracle, Microsofts SQL Server, IBM:s DB2 och Mysql är fortfarande normen. Traditionella administrativa system bygger i stort sett alltid på sådana. Och det är inom den här dominerande nischen som det finns mest kompetens bland it-personal. Det finns också en hyfsad konsensus om hur databaser ska utformas med den här typen av databashanterare och mycket fokus läggs på att garantera att data är korrekta.

Det är främst på områden som beslutsstöd och dataanalys, stora webbtillämpningar och lösningar för sakernas internet som relationsdatabasen utmanas.
 
  • Varianter av relationsdatabasen

För beslutsstöd och dataanalys blir det ofta problem med den traditionella relationsdatabasen. Det går för långsamt, helt enkelt. Det har lett till att olika varianter av relationsdatabasen blivit allt populärare. En sådan variant är att hantera data kolumnvis i stället för radvis, en annan att hantera data i minnet i stället för på disk.

Läs mer: Databaser och depprock - likheterna är fler än du tror

Ett enkelt exempel på kolumnhantering är att personnumren för alla personer i ett personregister lagras i en följd, i stället för att alla uppgifter för en person lagras i en följd, för att sedan lagra uppgifterna för nästa person, och så vidare. Det här innebär att det går snabbt att hitta alla personnummer som uppfyller ett visst kriterium, till exempel alla kvinnor. Det går också snabbt att summera värden i en kolumn. Den typen av prestandaförbättringar är viktiga för beslutsstödstillämpningar.

SAP:s Hana är en relationsdatabas som är både kolumndatabas och minnesdatabas. Den typen av lösningar blir vanligare, bland annat kan Oracles ledande traditionella relationsdatabas numera fungera som en kolumnorienterad minnesdatabas.
 
  • Nosql

Nosql är samlingsnamnet för en mängd olika typer av databaser med den gemensamma egenskapen att de inte är relationsdatabaser. Upprinnelsen till dem är att relationsdatabaser i många fall inte fungerar bra för stora webbtillämpningar. De är inte tillräckligt snabba för webben.

För de flesta nosql-databaserna har man valt bort konstruktioner för många datastrukturer, speciellt kopplingar mellan olika data, och även kontroller av att regler för data uppfylls. Det är funktioner som är vanliga i relationsdatabaser. Det går snabbt att hantera data, men det går inte att specificera lika avancerade datastrukturer och att vara lika säker på att data alltid är korrekta som med relationsdatabaser. I vissa fall har datastrukturerna från relationsdatabaserna ersatts med andra strukturer som är lämpade för specifika användningsfall. Ett exempel är att kopplingarnamellan tabeller i relationsdatabaser ersätts av kopplingarna i grafdatabaser.

Läs mer: Större, bättre, snabbare, starkare – här är nyheterna i kommande versionen av MySQL

Den enklaste typen av nosql-databas kallas key-value store. I dess allra enklaste form lagras par av nycklar och värden, till exempel ”1”, ”Lars”. Nästa typ, dokumentdatabasen, kan beskrivas som en mer avancerad form av key-value-databas, med skillnaden att värden som lagras kan vara komplexa, till exempel ett stort dokument innehållande olika typer av data. Men värdet som lagras i en key-value-databas kan också vara mer komplext än en enkel textsträng.

Kort sagt, skillnaden mellan en avancerad key-value-databas och en enkel dokumentdatabas kan vara hårfin. Att det görs en distinktion mellan de två typerna beror nog på det grundläggande användningsfallet. I key-value-fallet tänker man sig enkla datastrukturer, i dokumentfallet mer komplexa, ofta med varierande struktur för de dokument som finns i en databas.

Populära key value-databaser är till exempel Riak, Dynamo och FoundationDB. Den mest populära dokumentdatabasen är MongoDB. Även IBMs Notes är en dokumentdatabas.

Den tredje viktiga typen av nosql-databaser är grafdatabasen. Den kan beskrivas som en dopad relationsdatabas, fokus ligger på kopplingar mellan datavärden. Grafdatabaser passar utmärkt för tillämpningar av typen ”vänners vänner” på webbtjänster. Sökningar som får en relationsdatabas att storkna går ofta blixtsnabbt med en grafdatabas. Svenska Neo4j är en ledande grafdatabas.

Marklogic är ett bra exempel på hur nosql-databaser utvecklas i dag. Det är en dokumentdatabas för vilken fokus till en början låg på att hantera xml-data. I dag hanteras olika typer av dataformat, som Json, och mycket kraft läggs på att hantera transaktioner, vilket långt i från alltid är fallet med nosql-databaser.

Hadoop
Hadoop maskot och logga, den gula elefanten.

  • Hadoop

Hadoop är egentligen ingen databashanterare, utan ett ramverk för distribuerad hantering och bearbetning av stora datamängder. Men i praktiken används Hadoopimplementationer ofta i situationer när datamängderna är för stora för traditionella relationsdatabaser, typiskt för analystillämpningar, i princip i satsvisa körningar, så kallade ”batchjobb”.

Läs mer: Ola Bini: "Använd aldrig en databas för mer än en applikation"

Hadoops framgångar kommer sig helt enkelt av att det ofta är den enda tekniskt och kostnadsmässigt rimliga lösningen för att hantera stora datamängder. De främsta Hadoopleverantörerna är Hortonworks, Cloudera och Mapr.

  • Fler udda fåglar

Och så uppsamlingsheatet. Här hittar vi alternativ och komplement till Hadoop som Spark och Storm, båda liksom Hadoop från Apache. Det finns också ett antal mindre vanliga nosql-varianter, som objektdatabaser.

Läs mer: Multidatabaser blir nästa stora grej

Splunk är en bra representant för den här diversekategorin. Produkten startade sitt liv främst som ett verktyg för logganalys. I dag är ambitionerna mycket större än så. Företaget Splunk framhäver sin produkt som ett alternativ till Hadoopimplementationer och det går att se Splunk som ett nav för datahantering i ett företag.Filemaker Pro undantaget som bekräftar regeln

Filemaker Pro är den enda av de tidigare populära pc-databaserna som lyckats behålla sin popularitet. På Positionett har man fullt upp med att skapa system med Filemaker Pro.
Magnus wiren
Magnus Wilén.
En typ av databas som minskat i betydelse väsentligt sedan sekelskiftet är den enkla pc-baserade relationsdatabasen. Produkter som Microsofts Access och Borlands Paradox användes i stor utsträckning tidigare, inte bara som databaser, utan även som utvecklings- och driftsmiljöer. I dag sker det mer sällan.

Läs mer: Google öppnar för fulminnesdatabas

Ett undantag finns i Filemaker Pro, från leverantören Filemaker. Databasen som började sitt liv på Macintosh, men även funnits på Windows sedan 1992, används fortfarande flitigt för att skapa administrativa system.   
I Sverige är konsultföretaget Positionett ett av de ledande på Filemaker Pro.

– Filemaker Pro används för system med allt från en användare till 20–30 användare. Medeltalet vad gäller våra färdiga lösningar ligger mellan fem och sex användare, säger Magnus Wilén som är vd på Positionett i Stockholm.

Läs mer: Kör sql direkt på MongoDB

Han berättar vidare att mellan 70 och 80 procent av företagets kunder kör på Windows, men att bilden av Filemaker Pro som ett Macprogram ändå lever kvar. En annan bild som lever kvar är att Filemaker Pro främst är avsett för ensamanvändare, men bland Positionetts kunder används för det mesta serverversionen av programmet.

– Användningen av Filemaker Pro har breddats enormt på senare år. Även affärskritiska system byggs på Filemaker Pro, och det går att skapa webb- och mobillösningar.