David Hallgren
David Hallgren

Digitaliseringen av offentlig sektor är avgörande för effektivisering och ökad kvalitet. It-minister Mehmet Kaplan presenterade nyligen sina planer där ett digitaliseringsråd och ökad samverkan står i centrum. De är steg i rätt riktning men en avgörande fråga saknas: chefernas förutsättningar att bidra till förändringstempot.

Ledningsperspektivet måste belysas mer i såväl debatt som faktiska åtgärder. Vi är övertygade om att chefer inom offentlig sektor med relativt små insatser kan få bättre förutsättningar att ta mer välgrundade beslut, identifiera och förverkliga positiva förändringar samt över tid öka kvaliteten och på så sätt sparar stora mängder skattepengar som i dagsläget går förlorade.

Mehmet Kaplans initiativ handlar till stor del om mötet mellan det offentliga och brukaren – till exempel i klassrummen, på äldreboendet eller i det digitala mötet via webben. Men så mycket mer skulle kunna ske om cheferna inom offentlig sektor fick rätt förutsättningar att driva nödvändig utveckling.

Chefer inom den kommunala välfärden har idag stora utmaningar att hinna med sina kärnuppdrag, något Hypergene sett i två färska undersökningar. Resultaten från dessa visar att omodern IT är en betydande del av problemet och att nya IT-lösningar kan skapa både bättre effektivitet och högre kvalitet.

I en nyligen genomförd undersökning lät vi 330 chefer och ansvariga tjänstemän inom kommunal vård och omsorg från totalt 223 kommuner svara på frågor om sin användning av IT-stöd för rapportering och uppföljning – det vill säga arbete som rör styrning, planering och kvalitetsuppföljning av den verksamhet som de ansvarar för.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Svaren visar att en övervägande majoritet upplever IT-stödet som ett tyngande problem i chefernas vardag och ett direkt hinder för att fokusera på kärnuppgiften, det vill säga att säkerställa en hög och jämn kvalitet i den kommunala vården och omsorgen.

Bilden förstärks ytterligare i resultaten: Sju av tio chefer lägger mer eller mycket mer av sin tid på rapportering och uppföljning idag jämfört med för tre år sedan. Samtidigt svarar fler än sju av tio att systemen för rapportering och uppföljning har brister eller mycket stora brister i förhållande till deras behov. Sju av tio säger att det är för många parallella system. Hälften svarar att IT-stödet är komplext och en lika stor andel att det är mycket manuell inmatning. Vi har gjort en liknande undersökning där rektorer i kommunala skolor från hela landet ger en snarlik problembild och vi kan därför dra slutsatsen att problemet är påtagliga inom såväl skola som vård och omsorg.

Det finns hinder för att införa nya digitala verktyg i offentliga verksamheter. Det kan handla om revirstrider mellan myndigheter, för små IT-investeringar och ibland den politiska styrningen. Men vår slutsats är ändå att chefernas krassa vardag sannolikt utgör ett minst lika stort hinder; för lite kommer att hända om cheferna saknar tid för att driva utveckling. Vi uppmanar därför Mehmet Kaplan att ha med detta perspektiv i sitt och det nyinstiftade rådets kommande arbete.


David Hallgren 
Strategikonsult vid Hypergene och med lång erfarenhet från bland annat Regeringskansliet. Hypergene utvecklar och levererar beslutsstöd för verksamhetsstyrning och utsågs 2014 till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag av Computer Sweden.