Mer internet åt folket var EU-kommissionens budskap när de presenterade det nya telekompaketet för ett par månader sedan. 6 000 hotspots för fritt wifi runt i EU ska ge alla medborgare tillgång till gratis internet.

Förslaget har sedan dess gått ut till medlemsstaternas parlament för en remissrunda. Och till de som ställer sig kritiska till förslaget hör svenska trafikutskottet. På det hela taget anser utskottet att det är ett bra initiativ. Men det finansiella stöd som följer med riskerar att leda till snedvriden konkurrens. Investeringsviljan hos företag i branschen skulle enligt trafikutskottet kunna påverkas negativt. De påpekar också att förutsättningen, både gällande konkurrens och bredbandstäckning, skiljer sig åt mellan unionens medlemsländer.

Läs också: Gratis wifi för alla lockbetet i EU:s nya telekompaket

Projektet att förse lokala samhällen med wifi går under namnet WIFI4EU. Kommuner och landsting ska kunna få ekonomiskt stöd för att se till att invånarna i har tillgång till gratis, trådlös uppkoppling i parker, på torg och i offentliga byggnader. Något som trafikutskottet säger uppfyller en viktig demokratisk funktion. Särskilt eftersom fokus ligger på områden som i dag saknar bredband med hög hastighet.

Men i arbetet med förslaget har kommissionen misslyckats på några grundläggande punkter skriver utskottet i ett uttalande. En mer utförlig konsekvensanalys borde ha tagits fram för att utreda effekterna av förslaget på lång sikt. Denna analys behöver också på ett bättre sätt ta hänsyn till medlemsstaternas olika marknader och förutsättningar, något som inte gjorts i dag. Bristerna och oklarheterna i förslaget gör att kommissionen bryter mot de principer på vilka beslut inom EU ska fattas.

Läs också: EU:s nya dataregler skapar guldrusch: ”Det största som hänt sedan internet kom”

Nu kräver trafikutskottet att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till ordföranden i Parlamentet, ministerrådet och kommissionen. Ett yttrande där de alltså kräver att förslaget görs om. För att det ska ske krävs att en tredjedel av unionens nationella parlament är eniga.