Våren 2014 upphörde Tele2 och flera andra svenska operatörer att lagra viss information – trafikdata och lokaliseringsuppgifter – om sina kunder. Detta efter att EU-domstolen slagit fast att datalagringsdirektivet inte stämde överens med grundläggande mänskliga rättigheter. Men det dröjde inte länge innan regeringens utredare kom fram till att de svenska lagarna visst gällde och förvaltningsdomstolen konstaterade att leverantörerna visst var tvungna att lagra data i minst sex månader. Ett beslut som Tele2 snabbt överklagade till kammarrätten. Som i sin tur tog frågan vidare för ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Och det är just detta förhandsavgörande som i dag presenteras. I sitt beslut skriver EU-domstolen att svensk lagstiftning inte är förenlig med EU-rätten och att medlemsstater inte kan tvinga operatörer att generellt lagra uppgifter.

– Det är en tydlig dom, där den svenska datalagringslagen underkänns på punkt efter punkt. Domstolen stämmer in i vår kritik. Däremot är det beklagligt att regering och riksdag inte tagit frågan på allvar och hittat en balans i lagstiftningen från början, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2.

Domstolen konstaterar att en generell och oidentifierad lagring av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter inte är möjlig under rådande regler. Medlemsstaterna får visserligen i förebyggande syfte lagstifta om riktad lagring, men enbart i syfte att bekämpa grov brottslighet. Och att den begränsas till vad som är absolut nödvändigt, tydligt definierar vilka som berörs samt hur länge lagringen får se.

Polis och andra brottsbekämpande myndigheter ska inte heller ha tillgång till data utan att vissa särskilda villkor är uppfyllda. Och det måste krävas någon form av förhandsbesked från en oberoende myndighet, till exempel ett domstolsbeslut.

Läs också: Tele2 överklagar datalagring

– Vi förstår att det måste finnas någon form av lagring för att bekämpa grov brottslighet. Men nu riskerar vi att hamna i ett vakuum, just för att lagstiftaren från början inte skapade en balans mellan de brottsbekämpande myndigheternas behov och den personliga integriteten, säger Stefan Backman.

Exakt vad dagens besked kommer att innebär för Tele2 och andra operatörer är för tidigt att säga. Den tolkningen måste nu göras av kammarrätten. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet och de som sommaren 2014 la fram ett föreläggande till Tele2 om att återuppta datalagringen.

– Vi välkomnar beslutet, vi har väntat länge på EU-domstolens förhandsavgörande. Det är en viktig fråga och det är bra att det blir klarhet i den. Nu är det upp till kammarrätten av tolka EU-domstolens avgörande och applicera den på svensk rätt. Beslutet kommer att påverka ett antal olika regler, men exakt vilken betydelse de får avgör rätten, säger Staffan Lindmark, jurist på Post- och telestyrelsen.